GIS

 • Informacje (191)
 • Dla przedsiębiorców (0)
 • Dla organizacji pozarządowych (10)
 • Gminy (5)
 • Projekty realizowane ze środków UE (0)
 • Aktualności (223)
 • Kultura i Sport (0)
  • Kultura (1)

   Przedstawiamy "Kalendarz imprez kulturalnych 2012" zawierający zestawienie najbardziej interesujących przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, proponowanych w 2012 roku przez instytucje kultury, placówki oświatowe, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszego powiatu.

   W Kalendarzu znajdziecie Państwo wydarzenia organizowane od wielu lat, które są rozpoznawalne, mają swoją tradycję i na stałe wpisały się w krajobraz naszej społeczności, jak i zupełnie nowe przedsięwzięcia kulturalne.

   Życzymy Państwu przyjemnej lektury z nadzieją, że będzie ona dobrym przewodnikiem w korzystaniu z różnorodnej oferty kulturalnej.

   Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w imprezach odbywających się na terenie powiatu mikołowskiego.

   Starosta Mikołowski
   Henryk Jaroszek

   Kalendarz możecie Państwo pobrać tutaj.
  • Sport (3)

   Przedstawiamy "Kalendarz imprez sportowych i turystycznych 2012" zawierający zestawienie najbardziej interesujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych proponowanych w 2012 roku przez instytucje kultury, placówki oświatowe, organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszego powiatu.

   W Kalendarzu znajdziecie Państwo wydarzenia organizowane od wielu lat, które są rozpoznawalne, mają swoją tradycję i na stałe wpisały się w krajobraz naszej społeczności, jak i zupełnie nowe przedsięwzięcia sportowe oraz turystyczne.

   Życzymy Państwu przyjemnej lektury z nadzieją, że będzie ona dobrym przewodnikiem w korzystaniu z różnorodnej oferty sportowej i turystycznej.

   Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w imprezach odbywających się na terenie powiatu mikołowskiego.

   Starosta Mikołowski
   Henryk Jaroszek

   Kalendarz możecie Państwo pobrać tutaj.
 • Środowisko (1)
 • Sprawy samorządowe (64)
 • Komunikacja - warto wiedzieć (32)
 • Środowisko - warto wiedzieć (18)
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów (9)

  Rzecznik: Agnieszka Karpeta
  Adres: 43-190 Mikołów, Żwirki i Wigury 4a
  Telefon: (32) 32-48-142
  Fax: (32) 32-48-147
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mikołowie przyjmuje konsumentów osobiście we wtorki i w czwartki w godz. 8.00 - 14.00 (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, parter, pokój nr 142).
  Pisemną korespondencję można kierować na adres: Powiatowy Rzecznik Konsumentów, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a
  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: rzecznik@powiat.mikolow.pl


 • Pomoc społeczna i zdrowie - warto wiedzieć (13)
 • Prawo na co dzień (38)
 • Dla ucznia i rodzica (14)
 • Informacje medyczne - inne (11)
 • Jak to jest (42)
 • Dla nauczycieli (17)
 • Drogi i bezpieczeństwo - warto wiedzieć (22)
 • Dobra administracja (13)
 • Informacje i Komunikaty UTW (54)
 • Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego (1)
  Powiat Mikołowski od 1 sierpnia br. rozpoczął realizację projektu pn. "Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Otrzymane dofinansowanie wynosi 587 800 PLN, co stanowi 100% wartość projektu, który będzie realizowany do 31.07.2013 r.

  Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Ogólnokształcących, zakładającego zróżnicowanie, a zarazem zindywidualizowanie oferty edukacyjnej, a także zapewnienie fachowego doradztwa zawodowego zmierzającego do wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia, a następnie zatrudnienia zgodnie z aktualnymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

  Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
  1. wyrównanie szans edukacyjnych oraz dysproporcji w trakcie procesu kształcenia 600 uczniów i uczennic, szczególnie z rodzin niezasobnych materialnie przez dostęp do bezpłatnych zajęć z zakresu przyszłościowych kierunków kluczowych;
  2. niwelowanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom i uczennicom, jak również wsparcie uczniów utalentowanych. Przeciwdziałanie patologiom takim jak uzależnienia czy agresja.
  3. wzmacnianie zdolności uczniów i uczennic do wyboru przyszłościowo właściwej ścieżki kariery zawodowej poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
  4. wzrost poziomu świadomości uczniów i uczennic oraz nauczycieli na temat istniejących stereotypów dotyczących płci w odniesieniu do zawodów poprzez udział w konferencji "Ścieżka kariery wolna od stereotypów";
  5. upowszechnienie efektywnego wykorzystania sprzętu informatycznego przez nauczycieli innych przedmiotów niż informatyka poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz przeszkolenie nauczycieli z zakresu ich obsługi.
  Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 600 uczniów i uczennic oraz 45 nauczycieli szkół ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego:
  1. I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 25 w Mikołowie,
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Pokoju 4 w Mikołowie.
  Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących zakłada realizację 3 modułów:
  1. Dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych (informatyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, przedsiębiorczość, matematyka, przedmioty przyrodnicze). 600 uczniów i uczennic weźmie udział w dwóch rodzajach zajęć oraz otrzyma niezbędny zestaw podręczników.
  2. Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - 150 uczniów i uczennic weźmie udział w indywidualnych zajęciach z pedagogiem szkolnym oraz w Programie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  3. Program indywidualnego doradztwa zawodowego - 600 uczniów i uczennic weźmie udział w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym którego głównym zadaniem będzie ukierunkowanie uczniów i uczennic pod kątem dalszego kształcenia.
  45 nauczycieli zostanie przeszkolonych z zakresu korzystania z narzędzi informatycznych na przedmiotach innych niż informatyka.

  Na zakończenie każdego roku szkolnego zostanie przeprowadzona konferencja pn. "Ścieżka kariery wolna od stereotypów". Zaproszeni na nią prelegenci - specjalista z zakresu równości szans, przedstawiciel uczelni wyższej, kobieta-naukowiec/przedsiębiorca oraz analityk rynku pracy - uświadomią uczestnikom projektu szkodliwość stereotypowego myślenia o zawodach, które często skutkuje nie przyszłościowym wyborem dalszej ścieżki kształcenia, a przez to kariery zawodowej. Uczniowie szkół ogólnych, zwłaszcza uczennice, powinni dokonywać wyboru uczelni kierując się trendami panującymi w gospodarce, wolni od stereotypowego myślenia o zawodach, a przynajmniej świadomi jego szkodliwości.

  Biuro Projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, I piętro, pokój 207, tel. (32) 32 48 107, email: aleksandra.latas@mikolow.starostwo.gov.pl. W szkołach informacje można uzyskać u wicedyrektorów: pani Anny Łapińskiej-Jarockiej (I Liceum Ogólnokształcące) oraz pani Tatiany Ryczko (II Liceum Ogólnokształcące).

 • Kompetencje TAK, Stereotypy NIE - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2010 - 2012 (1)
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Wartość projektu: 1 057 495,00 zł
  Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 922 664,39 zł
  Wkład własny Powiatu Mikołowskiego: 134 830,61 zł

  Okres realizacji projektu: 01.08.2010 - 31.07.2012 r.

  Celem głównym projektu jest kompleksowe rozszerzenie oferty edukacyjnej i podniesienie jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.

  Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
  1. Wyrównanie szans edukacyjnych oraz dysproporcji w trakcie procesu kształcenia 600 uczniów szkół zawodowych w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
  2. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez udzielenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 50% beneficjentów ostatecznych projektu, wykazujących problemu edukacyjne i wychowawcze,
  3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 600 uczniów szkół zawodowych jako przyszłych absolwentów odpowiednio przygotowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,
  4. Wzrost poziomu świadomości 600 uczniów, 90 nauczycieli i pracodawców nt. istniejących stereotypów dotyczących płci w odniesieniu do zawodów poprzez udział w warsztatach "Stereotypy nie są trendy" i/lub konferencji końcowej,
  5. Wzrost samodzielności i wiary w przyszłą pozycję na rynku pracy wśród uczennic poprzez udział w warsztatach, zajęciach z zakresu kompetencji kluczowych, zwłaszcza z przedsiębiorczości i spotkaniach z doradcą zawodowym.
  Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 600 uczniów i uczennic oraz 90 nauczycieli szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach).

  Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego zakłada realizację 4 modułów:
  1. Warsztaty pt. "Stereotypy nie są trendy" dla uczniów i nauczycieli, które m.in. mają na celu wykształcić podejście do zawodów, w którym liczą się posiadane kwalifikacje, a nie płeć pracownika;
  2. Dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych tj. z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przedsiębiorczości oraz ICT (profesjonalne szkolenie informatyczne dla uczniów z zakresu ECDL – Europejskiego Komputerowego Prawo Jazdy);
  3. Program wsparcia psychologiczno - pedagogicznego - w tym program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz indywidualne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne;
  4. Program indywidualnego doradztwa zawodowego, którego głównym zadaniem jest ukierunkowanie uczniów / uczennic pod kątem dalszego kształcenia.
  Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzona konferencja pn. „Stereotypy wrogiem nowoczesnego pracodawcy”. Służy ona upowszechnieniu rezultatów projektu oraz zachęceniu pracodawców do kierowania się przy wyborze pracownika przede wszystkim jego kompetencjami.

 • Ostrzeżenia meteorologiczne (56)
  Ostrzeżenia meteorologiczne dla woj. śląskiego wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.


 • Dla niepełnosprawnych (10)
 • Wycieczki / wyjazdy do teatru (3)
 • a (1)
 • Dla seniorów (1)
 • Kultura - warto wiedzieć (1)
 • Edukacja - warto wiedzieć (6)
 • Wybory samorządowe 2014 (14)