WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE:

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2017


Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/281/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Powiatu Mikołowskiego ogłosił konsultacje społeczne w powyższej sprawie.
Konsultacje były przeprowadzane w formie forum konsultacyjnego z użyciem strony internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl., miały charakter zamknięty i były skierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Konsultacja została przeprowadzona zgodnie z procedurą określoną w powyższej uchwale Rady Powiatu w terminie od 20.10.2016 r. do 04.11.2016 r. Do projektu Programu Współpracy nie wpłynęły żadne uwagi, opinie ani propozycje. „Roczny program współpracy powiatu mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” w wersji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu zostanie przyjęty do realizacji mocą uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w miesiącu listopadzie 2016 roku.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl