Bezrobocie w powiecie mikołowskim dane na koniec 2016 roku

  • pup_logo

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie na przestrzeni 2016 roku notował stały spadek stopy bezrobocia. Na koniec listopada 2016r. w powiecie mikołowskim stopa bezrobocia wyniosła 4,2%, podczas gdy w tym samym okresie w województwie śląskim wykazano stopę bezrobocia na poziomie 6,6%, natomiast w kraju stopa bezrobocia wyniosła 8,2%.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie figurowało 1637 osób bezrobotnych, w tym 984 kobiety, co stanowiło 60% ogółu osób zarejestrowanych.
Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie – 246 osób posiadało prawo do zasiłku, w tym 153 kobiety.
Struktura osób bezrobotnych pod względem wieku kształtowała się następująco: osoby w wieku 18-24 lat - 13%, osoby w wieku 28-34 lat - 26%, osoby w wieku 35-44 - 20%, osoby w wieku 45-54 lat - 20%, osoby w wieku 55-59 lat - 14% i osoby powyżej 60 r.ż. - 7%.
Pod względem wykształcenia osób zarejestrowanych największą grupę osób bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 34%, następnie osoby z wykształceniem policealnym bądź średnim zawodowym - 22%, osoby z wykształceniem gimnazjalnym bądź wykształceniem niepełnym - 19%, osoby z wykształceniem wyższym - 13% i osoby z wykształceniem średnim - 12%.
Struktura osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy na dzień 31.12.2016r. kształtowała się następująco: 774 osoby długotrwale bezrobotne, 538 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 420 osób bezrobotnych do 30 roku życia, 223 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 102 osoby niepełnosprawne i 5 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Powiatowy Urząd Pracy rozdysponował wiele form wsparcia osobom bezrobotnym i pracodawcom. Najpopularniejszymi formami były staże (321 osób na stażach), refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób do 30 roku życia (ponad 100 zatrudnionych osób), dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (105 umów), refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy (59 osób zatrudnionych), Krajowy Fundusz Szkoleniowy (225 osób pracujących otrzymało środki m.in. na szkolenia, studia podyplomowe, badania lekarskie). Powiatowy Urząd Pracy zorganizował również 3 edycje Programu Aktywizacja i Integracja, w których łącznie wzięło udział 40 osób bezrobotnych.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl