OGŁOSZENIE O WYSTAWIENIU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Powiat Mikołowski
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
NIP: 635-18-30-724
Nr tel: 32 32-48-100
Nr faxu: 32 32-48-147

2. Miejsce i termin składania ofertbr>
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na zakup samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4”. Ofertę należy złożyć w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej (p. 127), do dnia 24.02.2017 do godz. 9.00.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 24.02.2017 o godz. 10.00 w pokoju 211.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego

Samochód osobowy wraz z dokumentami można obejrzeć w Mikołowie, na parkingu Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4a w terminie uzgodnionym po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 32/3248111, w godz. 9.00 – 14.00.

5. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem

Samochód osobowy: Volkswagen Transporter T4
Rok produkcji: 1993
Nr VIN: WV2ZZZ70ZRH047826
Pojemność silnika: 1900 cm
Liczba miejsc: zarejestrowany na 9 miejsc, istnieje 5 miejsc siedzących
Rodzaj nadwozia: transporter – nadwozie zamknięte, przeszklone
Rodzaj silnika: zapłon samoczynny - Diesel
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Wyposażenie dodatkowe: zegar/czasomierz elektryczny
Stan techniczny: ślady wieloletniego użytkowania pojazdu, ślady zaawansowanej korozji i perforacji nadwozia, uszkodzony układ chłodzenia silnika (nieszczelność), brak ważnych badań technicznych, ważna polisa ubezpieczenia OC do 22.06.2017r.

6. Wartość pojazdu

Cena szacunkowa pojazdu: 3.000 zł

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu

Oferta (wzór formularza w załączeniu) pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę i siedzibę firmy, telefon, fax, NIP oraz numer REGON, oferowaną cenę za przedstawiony pojazd będący przedmiotem postępowania, oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu będącym przedmiotem postępowania.

8. Warunki odrzucenia oferty

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt 7 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
- zawiera cenę niższa niż ½ ceny oszacowania.

9. Inne informacje

- Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę,
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
- Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta zawierająca cenę co najmniej równą ½ ceny oszacowania),
- W przypadku dwóch ofert zawierających taką samą cenę przeprowadzony zostanie drugi etap postępowania – aukcja, w terminie wyznaczonym przez sprzedającego,
- Przed podpisaniem umowy nabywca jest zobowiązany okazać dokument tożsamości potwierdzający dane nabywcy:
- imię, nazwisko, nr PESEL, dokładny adres lub nazwę i siedzibę firmy, NIP, REGON, - w przypadku osoby prawnej również aktualny wyciąg z KRS oraz upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa,

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 42 1050 1214 1000 0022 9074 6599 w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie Starostwa i podpisaniu umowy kupna sprzedaży, Kupujący otrzyma fakturę VAT

Wzór formularza ofertowego

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl