Zaproszenie do złożenia oferty na organizację studiów podyplomowych.


Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4 a, 43 – 190 Mikołów zaprasza do złożenia oferty na: " Przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 2 osób z zakresu edukacji i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ramach zadania „Kompleksowa edukacja nauczycieli szkół specjalnych w projekcie pn.: „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego."

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przeprowadzenia dla 2 osób studiów podyplomowych z zakresu edukacji i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Studia maja być adresowane do nauczycieli, w tym nauczycieli uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oferujących pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju (zwłaszcza autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym) oraz zaburzeniami zachowania. Studia podyplomowe maja być ukierunkowane na jak najdokładniejsze i kompleksowe przekazanie kompletnego zestawu kompetencji i wiedzy, która niezbędna jest w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Minimalny zakres programu studiów:
Zagadnienia z neurologii dziecięcej i psychiatrii
Zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
Zagadnienia prawa oświatowego
Pedagogika specjalna
Metodyka wychowania i kształcenia przedszkolnego dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera
Metodyka kształcenia uczniów z autyzmem , zespołem Aspergera
Metodyka rewalidacji ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
Metodyka wychowania ucznia w internacie
Psychopedagogika autyzmu
Kształtowanie mowy i języka u dzieci i uczniów z autyzmem, zespołem Aspergera
Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
Współpraca z rodziną ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera
Etyka zawodu nauczyciela.
Praktyka
Absolwenci winni otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uczelni wyższej. Studia maja być przeprowadzone w systemie weekendowym tj. maksymalnie od piątku do niedzieli.
Czas trwania studiów – 2 semestry.
Liczba godzin – minimum 385 h ( w tym 60 h praktyk) Jeżeli realizacja studiów odbywać się będzie poza terenem województwa śląskiego oferent zobligowany jest do zapewnienia bezpłatnego noclegu dla uczestnika studiów.

II. Miejsce i termin składania ofert.

1.Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia w następujący sposób:
1) osobiście lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4 a, 43 – 190 Mikołów, kancelaria - pokój nr 127, wejście B, parter lub
2) w postaci elektronicznej na adres e-mail: alicja.lisiecka@mikolow.starostwo.gov.pl lub
3) drogą faksową na numer: 32-32-48-147 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.III.2017 r. do godziny 9:00.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli.
3. W ofercie wykonawca musi podać cenę jednostkową brutto studiów dla jednej osoby i cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. W przypadku dokonania poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

III. Kryterium oceny ofert wraz ze sposobem dokonywania oceny.

1.Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie “ cena “- waga 100%, zaoferowana przez Wykonawców w formularzu ofertowym, przy spełnieniu wszystkich warunków zaproszenia. Do oceny będzie brana pod uwagę cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

IV. Warunki niniejszego postępowania mogą być przez Zamawiającego w każdym czasie przed upływem terminem składania ofert zmienione, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.

V. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty.

VI. Zamawiający odrzuci z postepowania oferty, których treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia.

VII. Postępowanie może być z ważnych przyczyn unieważnione w każdym czasie, o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców.

VII. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest: Pani Alicja Lisiecka adres e-mail: alicja.lisiecka@mikolow.starostwo.gov.pl;

Wzór ofert:

Załącznik nr 1

Nazwa Wykonawcy: ………………………………
Adres Wykonawcy:………………………………..
Nr REGON:………………………………………..
Telefon:…………………………………………….
Fax:………………………………………………...
Adres e-mail………………………………………..

FORMULARZ OFERTOWY
1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... zgodnie z programem studiów, który stanowi załącznik do niniejszej oferty, w ramach projektu pn.: „Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016 - 2018” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za następującą cenę brutto……………………….. (słownie złotych)………………………………………………………………………………...
cena za 1 semestr brutto wraz z ewentualnym noclegiem w PLN
cena za 2 semestry brutto w PLN
liczba osób
razem
2. Miejsce: Oświadczam, że zajęcia dydaktyczne w ramach oferowanych studiów podyplomowych na kierunku…………………………………………………………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………. przeprowadzone zostaną w budynku (należy podać dokładny adres)…………………………. ……….…………………………………………………………………………………………
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do zakończenia studiów, jednakże nie dłużej niż do 15.07.2018 r.
4. Niniejszym oświadczam, że: zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuje ją bez zastrzeżeń; przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia
……………………………………………………………………………………………
5. Oferta została złożona na …………… zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych)
................................, dnia ..................... ..........................................................
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl