Jeszcze bardziej efektywni


Wraz z nowym rokiem szkolnym Powiat Mikołowski rozpoczął realizację projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego uczniów dla poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Cel główny projektu to poprawa jakości oferty edukacyjnej siedmiu szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe, a także wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół, we współpracy z pracodawcami, przez realizację kompleksowego programu rozwoju w latach 2017-2020.

Grupą docelową jest 715 uczniów szkół zawodowych oraz szkoły przysposabiającej do pracy, u których przewidziano wzrost kwalifikacji zawodowych i kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Obejmie również 49 nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez działania mające na celu zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Zaplanowano nawiązanie oraz rozwój współpracy z pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnych, mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć.

Projekt obejmie praktyki i staże zawodowe dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i przygotowujące na studia, zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Podsumowując, istotą projektu jest właściwe przygotowanie uczniów szkół naszego powiatu na poziomie szkolnictwa zawodowego do bieżącej oraz prognozowanej sytuacji społeczno-gospodarczej, a także struktury branżowej gospodarki regionu, a przede wszystkim powiatu, poprzez wypracowanie ścieżek kształcenia korespondującego ściśle z potrzebami przedsiębiorstw znajdujących się w otoczeniu.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl