Prowadzenie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 roku - konkurs ofertZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r , poz. 1817 z póź. zmn.)

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania:

prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2018 roku.


Wysokość dotacji przeznaczona na realizację zadania:
w 2015 roku wynosił: 10 152,00 zł brutto
w 2016 roku wynosił: 20 304,00 zł brutto
w 2017 roku wynosił: 20 304,00 zł brutto

Termin składania ofert: 22 luty 2018r.

Termin realizacji zadania: od marca 2018 r. do listopada 2018 r.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3, prowadzących działalność w sferze pomocy społecznej, w tym pomagającym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (art. 4 ust.1), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z póź. zmn.). Przewidziana liczba uczestników – 24 osoby.
Zadanie realizowane będzie w dwóch edycjach po 12 uczestników każda.
Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez przyznanie dotacji na dofinansowanie realizacji zleconego zadania. Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego, w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 14, art. 15, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póź. zmn).
Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty należy zgłaszać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w:
Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
(o terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa).

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy, tryb, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert na realizację w/w zadania znajdują się w „Regulaminie otwartego konkursu ofert”, który dostępny jest na stronie www.powiat_mikolow.bip.gov.pl
Każdy oferent zobowiązany jest do zapoznania się z „Regulaminem otwartego konkursu ofert” przed złożeniem oferty.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl