Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego

OBWIESZCZENIE
STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO
nr AB.7012.7.2012.RK
z dnia 29.08.2012 r.

Na podstawie art. 11d ust 5 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) Starosta Mikołowski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Burmistrza Miasta Mikołów zostało wszczęte ponownie postępowanie administracyjne (po decyzji Wojewody Śląskiego nr IF/XIII/5340/55/11 z dnia 28 czerwca 2012r. –data wpływu 16.07.2012r) w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn:

„Budowa chodnika przy ul. Plebiscytowej w Mikołowie – etap III na odcinku od ul. Poprzecznej do Czereśniowej wraz z poszerzeniem jezdni do 6,00m od ul. Poprzecznej do posesji nr 84 i przebudową sieci nN”


Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

Miasto Mikołów:
dz. nr 1095/146; 1037/62; 1036/62; 339/1; 424/1; 753/1; 1604/62; 1605/62; 1609/62; 1538/92; 2287/92; 547/91; 842/1; 841/1; 544/4; 1254/4; 1852/4; 2371/91; 2372/91; 1853/4; 1476/4; 464/4; 1311/1; 1307/1; 1306/1; 2173/87; 1290/4; 936/86; 1614/4; 1552/9; 1548/9; 1946/86; 1947/86; 928/86; 1914/52; 1917/62; 1923/52; 1543/92; 1095/146; 1096/146; 339/1; 424/1; 753/1; 752/1; 647/1; 636/1; 635/1; 611/1; 842/1; 841/1; 544/4; 1112/4; 547/91; 1113/4; 1110/4; 1254/4; 1852/4; 2371/91; 1919/91; 1614/4; 936/86; 923/86; 924/86; 933/86; 1558/4; 1946/86; 1548/9; 1546/9; 2273/93; 1321/9; 966/9; 1735/13; 1490/16; 1769/16;

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 351 (II piętro), tel. (032) 32-48-246, 32-48-245 w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni (oprócz środy) od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl