Aktualności

Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie MikołowskimPowiat Mikołowski we współpracy ze szkołami: I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, II Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie, Zespołem Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołem Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach realizuje projekt pn.:

"Naukowiec Zawodowiec - Program Wsparcia Kształcenia Ogólnego w Powiecie Mikołowskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności i jakości kształcenia ogólnego pięciu szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Wsparciem w ramach niniejszego projektu będzie objętych 616 uczniów oraz 3 nauczycieli. Projekt obejmuje realizację projektów edukacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia, kółek zainteresowań, doradztwa edukacyjno-zawodowego, modułu dedykowanego nauczycielom, a także doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2019 roku. Wartość projektu wynosi 613 357,69 zł.

Wygraj z boreliozą

  • borelioza
Zapraszamy mieszkańców powiatu mikołowskiego do udziału w drugiej edycji programu "Wygraj z boreliozą".

Pobierz plakat
Pobierz ulotkę informacyjną

Jeszcze bardziej efektywni


Wraz z nowym rokiem szkolnym Powiat Mikołowski rozpoczął realizację projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego uczniów dla poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Czytaj więcej...

Wydarzenia tygodnia 08.10.2017 - 14.10.2017 r.

Działania Straży Pożarnej na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Straży Pożarnej brały udział w gaszeniu dwóch pożarów: filtra powietrza w kopalni doświadczalnej „Barbara” (na terenie Mikołowa) oraz nieużytków rolnych (na terenie Wyr).
Szesnaście interwencji na terenie powiatu dotyczyło miejscowych zagrożeń. Zaistniałe zdarzenia to: alarm monitoringu pożarowego, zanieczyszczenia na jezdni, lądowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na terenie Mikołowa); wypadek drogowy (na terenie Orzesza); drzewo na drodze, próba samobójcza, zanieczyszczenia na jezdni, zalana piwnica (na terenie Łazisk Górnych).
Pozostałe zdarzenia dotyczyły usuwania gniazd szerszeni i os na terenie całego powiatu.
Ponadto dwa zgłoszenia okazały się alarmami fałszywymi.

Działania Policji na terenie Powiatu Mikołowskiego:

W minionym tygodniu jednostki Policji odnotowały osiem przypadków kradzieży (wykryto dwa i ustalono czterech podejrzanych), w tym dwa przypadki kradzieży pojazdu oraz jedną kradzież z włamaniem.
Zgłoszono również jeden przypadek innego przestępstwa kryminalnego (wykryto i ustalono jednego podejrzanego).
Na skutek działań policyjnych na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu zatrzymano dziewięciu sprawców, w tym trzech nietrzeźwych kierowców.

Wyniki konkursu


OGŁOSZENIE
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora drugiej edycji programu pn. „WYGRAJ Z BORELIOZĄ"


Na podstawie zapisu art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793)

Zarząd Powiatu Mikołowskiego


informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn. „WYGRAJ Z BORELIOZĄ", którym będzie:

CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SP. Z O.O.

Otwarty konkurs ofert – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2018r.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z konsultacji

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 05 października 2017 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl.
W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek.

Badanie - Studium Transportowe

Na stronie internetowej www.studiumtransportowe.pl dostępne jest badanie w formie ankiety dla osób korzystających z usług komunikacji miejskiej na terenie naszej - śląskiej - aglomeracji. Anketa dostępna jest pod adresem:
http://badania.pbs.pl/studiumtransportowe.pg

Podkategorie

Prezydium Rady Powiatu


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Punkt Obsługi w Mikołowie

Informujemy, że w roku 2017 kontynuuje swoją działalność Punkt Obsługi w Mikołowie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z Rybnika. Punkt Obsługi zlokalizowany jest na Sali Obsługi Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu pełnione są w każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 8.00 do 11.00.
W okresie do czerwca 2017 r dyżury pełnione są wg następującego harmonogramu:
STYCZEŃ : 10.01.2017 i 24.01.2017;
LUTY: 14.02.2017 i 28.02.2017;
MARZEC: 14.03.2017 i 28.03.2017;
KWIECIEŃ: 11.04.2017 i 25.04.2017;
MAJ: 09.05.2017 i 23.05.2017;
CZERWIEC: 13.06.2017 i 27.06.2017;

Szczegółowe dane dotyczące działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zespołu: www.pzon.rybnik.pl