Cyfrowy Powiat MikołowskiWartość projektu: 1 487 389,00 zł

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych: 1 264 280,65 zł

Wkład własny Powiatu Mikołowskiego: 223 108,35 zł

Okres realizacji projektu: 14.09.2015 - 31.12.2017 r.

Cel: Projekt „Cyfrowy Powiat Mikołowski” ma na celu kompleksowy rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarze Powiatu Mikołowskiego poprzez wzrost poziomu informatyzacji Powiatu Mikołowskiego tj. Starostwa Powiatowego i 13 jednostek organizacyjnych, tj.: I i II LO w Mikołowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, Zespł Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 2, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Zarząd Dróg, Dom Dziecka, Powiatowy Urząd Pracy, Dom Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Cel zostanie osiągnięty przez udostępnienie 64 cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu wdrożony zostanie System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami, zdigitalizowane zostaną mapy i dokumenty geodezyjne powiatu mikołowskiego, a mieszkańcy uzyskają dostęp do zasobów nowej ortofotomapy.

Projekt w ramach działania 2.1 Wsparcie rozwoju usług publicznych RPO WSL na lata 2014 -2020 pn."Cyfrowy Powiat Mikołowski".