Kiedy niepełnosprawny może pracować 8 godzin

Na początku lipca przywrócony został przepis, że pracownik mający znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności pracuje 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego w tej sprawie. Czy mimo zmiany przepisów pracodawca może wnioskować do lekarza medycyny pracy, by wobec pracownika niepełnosprawnego nie stosować skróconego czasu pracy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej
Jak odpowiada „DGP” - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.; dalej: ustawa o rehabilitacji) czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Uprawnienie to przysługuje nie na podstawie zaświadczenia lekarskiego, ale z mocy prawa.
Mimo zmian w zakresie skróconego czasu pracy przepisy nadal wskazują na wyjątki w tym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 ustawy zasad tych nie stosuje się:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz,
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
Oznacza to, że jeżeli osoba niepełnosprawna jest zatrudniona przy pilnowaniu lub gdy lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników, lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną, na jej pisemny wniosek, wyrazi na to zgodę, to do tej osoby należy stosować przepisy dotyczące czasu pracy wynikające z ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.; dalej: k.p.), a nie z ustawy o rehabilitacji. Wówczas czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Kodeks pracy wskazuje normy czasu pracy przeciętne, tzn. że możliwy jest rozkład czasu pracy w ten sposób, iż będzie on uwzględniał w niektórych dniach lub tygodniach świadczenie pracy w wyższych normach czasu pracy.
Do osób z niepełnosprawnością zatrudnionych przy pilnowaniu oraz mających zgodę lekarza stosujemy także przepisy dotyczące pracy w porze nocnej oraz w godzinach nadliczbowych. Natomiast osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie przysługuje prawo do skróconej normy czasu pracy, gdyż po uzyskaniu zgody lekarza pracują zgodnie z kodeksową normą czasu pracy.

Źródło Dziennik Gazeta Prawna