OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: HCV – skryta epidemia” – Program profilaktyki wczesnego wykrycia zakażenia wirusem HCV

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania:
HCV – skryta epidemia” – Program profilaktyki wczesnego wykrycia
zakażenia wirusem HCV


Wysokość dotacji przeznaczona na realizację zadania w 2012 roku wynosi: 12.000 zł brutto.

Zadania publiczne tego samego rodzaju nie były realizowane w roku bieżącym oraz ubiegłym.
Termin składania ofert: 29.06.2012 r. godz. 1500
Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2012.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez przyznanie dotacji na realizację powyższego zadania w formie powierzenia.

Oferty będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego, w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 14, art. 15, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty należy zgłaszać na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25).

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać lub składać osobiście:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów (o terminie złożenia decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa).
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy, tryb, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert na realizację w/w zadania znajdują się w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi integralną część ogłoszenia i dostępny jest na stronie www.bip.mikolowski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, przy ul. Żwirki i Wigury 4a.
Każdy oferent zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Otwartego Konkursu przed złożeniem oferty.