Ogłoszenie

w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części ustawą, Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do składania wniosków wskazujących osoby do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.
Zgodnie z zapisami „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”, w skład komisji konkursowej wchodzi dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Informujemy, iż uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w kartach ocen oraz uczestnictwo w posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Starostwie Powiatowym w Mikołowie w godzinach pracy urzędu.

Przypominamy, iż członkowie komisji nie mogą być powiązani z organizacjami składającymi ofertę w konkursie, tzn. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji do 22 czerwca 2012 r. (liczy się data wpływu do urzędu) na formularzu załączonym poniżej. Formularze można także przesłać pocztą tradycyjną, elektroniczną na adres alicja.lisiecka@mikolow.starostwo.gov.pl, faksem pod numer 32/3248147 lub osobiście złożyć w Biurze Obsługi Interesanta.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
  1. Komisja konkursowa otwartego konkursu ofert powoływana jest przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego.
  2. W skład komisji konkursowej wchodzi członek Zarządu Powiatu, dwóch przedstawicieli komórek organizacyjnych Starostwa wskazanych przez Zarząd Powiatu oraz dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które biorą udział w konkursie ofert.
  3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub zostaną wyłączone.
  4. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
  5. Imienny skład komisji konkursowych określa Zarząd Powiatu Mikołowskiego.

    Osoby, powołane przez Zarząd Powiatu do udziału w pracach komisji konkursowych zostaną poinformowane telefoniczne o miejscu i terminie obrad komisji nie później niż 3 dni przed term