Konsultacje społeczne

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013


Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/281/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Powiatu Mikołowskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu:

„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013”


Konsultacje będą przeprowadzane w formie forum konsultacyjnego z użyciem strony internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl., mają charakter zamknięty i są kierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Warunkiem udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacji. Organizacje, które w ubiegłym roku pobrały login i hasło, w celu wzięcia udziału w konsultacji, mogą z niego skorzystać także w tym roku. W innym przypadku należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Mikołowie ul. Żwirki i Wigury 4 a (część C, parter, pok. nr 150) po odbiór indywidualnego loginu i hasła (wraz z pieczątką organizacji), które umożliwią zalogowanie się do forum.
Wszelkie opinie, uwagi i propozycje do Programu należy składać w terminie od 11.10.2012 r. do 26.10.2012 r. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Biuro Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Mikołowie pod numerami telefonu 32/3248140 i 32/3248258.