Wynik konsultacji społecznych

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013


Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/281/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Powiatu Mikołowskiego ogłosił konsultacje społeczne w powyższej sprawie.
Konsultacje były przeprowadzane w formie forum konsultacyjnego z użyciem strony internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl., miały charakter zamknięty i były skierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Konsultacja została przeprowadzona zgodnie z procedurą określoną w powyższej uchwale Rady Powiatu w terminie od 11.10.2012 r. do 26.10.2012 r. Do projektu Programu Współpracy wpłynęła jedna rekomendacja. Dokument przygotowany został przez partnerskie organizacje działające w ramach projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych: Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” i Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych. „Rekomendacje dotyczące współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi” jest dokumentem skierowanym, jak wynika z treści, do wszystkich samorządów powiatu mikołowskiego, a więc prócz powiatu także gmin. Jego zapisy dotyczą tworzonych programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi zarówno na 2013 rok jak również na lata następne. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu uznano, iż wiele jego propozycji znajduje odzwierciedlenie w zapisach skierowanego do konsultacji projektu Programu Współpracy. Pozostałe propozycje będą przedmiotem przyszłych wspólnych uzgodnień, co może znaleźć odzwierciedlenie w Programach Współpracy na kolejne lata. Należy podkreślić, iż Program nie jest zamkniętą kategorią działań samorządu w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi, a jedynie zarysem tej współpracy oraz ustaleniem zasad działania zgodnie z wytycznymi ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie. Jego konstrukcja jest na tyle elastyczna, iż wiele form współpracy i działań wpisuje się w jego ramy.
W świetle powyższego „Roczny program współpracy powiatu mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013” zostanie przyjęty do realizacji mocą uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w miesiącu listopadzie 2012 roku w wersji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu.