Dla organizacji pozarządowych

Coaching i pula rozwojowa dla najbardziej aktywnych

Do 3 tys. złotych może otrzymać każda organizacja pozarządowa z województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Inkubatory Trzeciego Sektora zapraszają chętne organizacje do przysyłania wniosków o objęcie coachingiem i pulą rozwojową.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

w sprawie zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części ustawą, Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy do składania wniosków wskazujących osoby do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

Czytaj więcej...

Szkolenie 30.01.2012 r.

Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie:
Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012r.


Szkolenie odbędzie się dnia 30 stycznia 2012 r. w godz. od 16,00 do 19,00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4 a; wejście A, II piętro.

Zagadnienia szkoleniowe:
  • - Cele i zakres zadań możliwych do realizacji w ramach programu.
  • - Podmioty uprawnione do aplikacji.
  • - Dostępne środki - wysokość dotacji, a wkład własny.
  • - Zasady aplikacji.
  • - Wniosek o dofinansowanie - konstrukcja i zasady wypełniania.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami ogłoszenia o konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) dostępnymi na stronie internetowej: www.pozytek.gov.pl

Przedstawiciele organizacji zainteresowani szkoleniem proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 27 stycznia 2012 r. telefonicznie lub e-mailem.
Biuro Spraw Społecznych i Obywatelskich: 32/ 32 48 140, 32/ 48 258
grazyna.grzywocz@mikolow.starostwo.gov.pl
alicja.lisiecka@mikolow.starostwo.gov.pl

OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: HCV – skryta epidemia” – Program profilaktyki wczesnego wykrycia zakażenia wirusem HCV

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadania:
HCV – skryta epidemia” – Program profilaktyki wczesnego wykrycia
zakażenia wirusem HCV


Czytaj więcej...

Zawiadomienie

Zarząd Powiatu Mikołowskiego zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.

Realizacja usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla 33 uczestników projektu „Krok w przyszłość ” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja dla podziałania 9.1.6. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
ogłoszonego na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert 02 sierpnia 2017r. – wpłynęła: jedna oferta.

Czytaj więcej...