Etyczny urzędnik, tzn. jaki?

Wielu ekspertów i praktyków wskazuje na istniejący kanon wartości związanych z pracą urzędnika. I tak etyczny urzędnik powinien być:
  1. Bezstronny – to znaczy wszelkie decyzje powinien podejmować w imię dobra publicznego, pomijając jakiekolwiek własne korzyści, bądź korzyści osób lub organizacji sobie bliskich.
  2. Obiektywny – to znaczy, że wszelkie decyzje powinien podejmować, kierując się wyłącznie kryteriami merytorycznymi. Obiektywizm jako zasada wyklucza motywy polityczne (np. decyzja przyniesie korzyść mojej partii), wyznaniowe (np. odmówienie komuś stanowiska z powodów religijnych), nie mówiąc już o motywach finansowych.
  3. Niezawisły – to znaczy podejmując decyzję, nie powinien być w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek wymiarze zależny od osób lub środowisk, których ta decyzja może dotyczyć.
  4. Działający przejrzyście – to znaczy, że wszystkie decyzje powinien podejmować tak jawnie, jak tylko jest to możliwe. Każda decyzja powinna być uzasadniona w sposób jawny, a ograniczenie tej zasady stanowić musi wyjątek motywowany dobrem publicznym.
  5. Rzetelny – to znaczy realizujący wszystkie zadania, także te, które są bardziej odległe od jego poglądów, z największą starannością i troską, z wykorzystaniem pełnej wiedzy i umiejętności.
  6. Odpowiedzialny – to znaczy świadomy, że działa w interesie społecznym i przed społeczeństwem odpowiada za swoje decyzje. W konsekwencji oznacza to stałą gotowość do poddania się społecznej kontroli.