Etykieta Samorządowca : tytułowanie osób

Różne sytuacje zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym wymagają spotkań z ludźmi zajmującymi różne stanowiska w hierarchii służbowej i społecznej. Konieczne jest więc zwracanie się do nich w odpowiedni sposób – prawidłowe tytułowanie.

Tytuły, którymi posługujemy się, można ogólnie podzielić na:

 • Tytuły urzędowe
 • Tytuły dyplomatyczne
 • Tytuły naukowe
 • Tytuły kurtuazyjne

  Tytuły urzędowe

  Tytuły urzędowe są związane z zajmowanym stanowiskiem. Szczególnie ważne jest tytułowanie tych osób, które w hierarchii zajmują wysokie stanowiska (np. dyrektor, prezes czy kierownik).

  Przedstawiając lub zwracając się w rozmowie do wiceministra lub wicedyrektora, powinniśmy pominąć człon „wice”. Do takich osób zwrócimy się po prostu „panie ministrze” lub „panie dyrektorze”. Natomiast, gdy przedstawiamy osobę na niższym stanowisku np. sekretarkę, asystenta, konsultanta powinniśmy ograniczyć się tylko do pan/pani, dodając imię i nazwisko.

  W urzędzie do osób piastujących stanowisko o nazwie dwuczłonowej jak np.: główny księgowy, główny specjalista ds. komunikacji zwracamy się używając tytułów naukowych np. panie magistrze, panie inżynierze, panie doktorze.

  Tytuły dyplomatyczne

  Tytuły te, odnoszą się do pracowników ambasad różnych rang. Zwracając się do ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego, używa się tytułu ambasador. Do charge d'affaires, tj. dyplomaty pełniącego czasowo urząd szefa misji dyplomatycznej używamy tytułu charge d'affaires albo wymieniamy jego rangę np. radca, sekretarz. Radcę-ministra tytułuje się ministrem. W stosunku do sekretarza, atache używa się tytułów naukowych, jednakże w stosunku do attache wojskowego używa się stopnia wojskowego.

  Tytuły naukowe

  Do tej grupy zaliczane są zarówno tytuły związane z uzyskanym stopniem naukowym, tj. doktor, profesor, jak i te związane z uzyskanym dyplomem: magister, inżynier. Tytuły te są trwale związane z daną osobą, bo np. tytuły zawodowe mogą się zmieniać zależnie od zajmowanego stanowiska.

  Tytuły kurtuazyjne

  Używane są rzadko, wyrażają poważanie dla osób, w stosunku do których ich używamy:

 • Tytuł ekscelencja - przysługuje głowie państwa, premierowi, ministrom, ambasadorom, arcybiskupom i biskupom.
 • Eminencja - przysługuje kardynałom,
 • Magnificencja - rektorom wyższych uczelni.

  Dodatkowo:

  Tytuły głów państw:

 • Cesarz – „Jego Cesarska mość”
 • Król – „Wasza Królewska mość”
 • Papież – „Wasza świątobliwość” lub „Ojcze święty”
 • Książę – „Wasza Książęca Wysokość”
 • Prezydent – „Panie Prezydencie”(powszechnie)

  Tytuły rodowe

  W Polsce tytuły rodowe używane są niezwykle rzadko. Można je wprawdzie stosować jako formy grzecznościowe np. hrabio, ale nie w kontaktach osobistych.

  Na podstawie: wieszjak.pl