E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły

Szkoły Zawodowe i Techniczne Powiatu Mikołowskiego – efektywne i funkcjonalne!


"E-fektywne F-unkcjonalne S-zkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2014-2015" to kolejny projekt dedykowany dla uczniów i uczennic trzech szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu: Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizowany jest w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., a jego wartość wynosi 642 460,00 zł.

Celem głównym projektu jest kompleksowe rozszerzenie oferty edukacyjnej i trwałe podniesienie jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski w latach 2014/2015.

Program Rozwoju zakłada realizację następujących modułów:
1. MODUŁ RÓWNOŚĆ NA RYNKU PRACY, w ramach którego w szkołach zostaną zorganizowane spotkania informacyjne i wygłoszone dwie prelekcje: „Stereotypy a rynek pracy” oraz „Kompetencje – kluczem do sukcesu zawodowego”. Spotkania służą nabyciu wiedzy przez uczniów z zakresu przeciwdziałania stereotypizacji zawodów / kierunków studiów uznawanych za typowo „męskie” lub „damskie” i uświadomieniu korzyści kształcenia w zakresie kluczowym dla gospodarki krajowej czy regionalnej. Na zakończenie realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja końcowa pn. „EFS czyli E(fektywne) F(unkcjonalne) S(zkoły)”, której celem będzie upowszechnienie wdrożonego Programu Rozwoju, zachęcenie m.in. przedsiębiorców do kierowania się przy wyborze pracownika jego kompetencjami, a nie płcią.
2. MODUŁ KOMPETENCJE obejmuje dwa bloki:
a) Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych: ICT, język angielski, język niemiecki, matematyka, przedsiębiorczość, język polski, kurs szybkiego uczenia się;
b) Zajęcia z zakresu kompetencji zawodowych: blok informatyczny, blok elektryczno-elektroniczny, blok mechaniczno-mechatroniczny, blok przedmiotów samochodowych, blok ekonomiczno-handlowy, blok logistyczno-spedycyjny, blok górniczy, blok technologia żywienia, blok produkcja rolnicza.
3. MODUŁ INNOWACJE, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego komputerowego pakietu pomocy dydaktycznych przez nauczycieli szkół poprzez:
a) Warsztaty „Akademia innowacji” dla nauczycieli z zakresu tworzenia i prowadzenia multimedialnych lekcji przy użyciu tablicy dotykowej, pilotów do głosowania, wirtualnego dziennika, tabletów;
b) Indywidualne doradztwo w zakresie tworzenia innowacyjnych pomocy dydaktycznych .
4. MODUŁ DORADZTWO obejmuje dwa bloki:
a) Indywidualne doradztwo zawodowe, którego głównym celem jest ukierunkowanie uczniów pod kątem dalszego kształcenia, pomoc w dokonaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych wolnych od stereotypizacji;
b) Indywidualne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i obywatelskich.
5. MODUŁ UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE, który obejmuje dwa bloki:
a) Letnie staże zawodowe, których celem jest praktyczna nauka zawodu według wypracowanego przez opiekuna stażu programu stażowego zakładającego zdobycie / rozwijanie konkretnych umiejętności zawodowych;
b) Praktyki zawodowe, których celem jest wzmocnienie kompetencji technicznych.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 310 uczniów i uczennic oraz 18 nauczycieli szkół zawodowych i technicznych Powiatu Mikołowskiego. W miesiącach wakacyjnych uczniowie już korzystają z możliwości, jakie daje im to przedsięwzięcie. 16 uczniów bierze udział w 4-tygodniowych letnich stażach zawodowych.

Więcej informacji na temat Programu Rozwoju można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w budynku starostwa powiatowego w Mikołowie, pokój 209 bądź pod numerem telefonu 32/3248267.

Artykuły:
  • Artykuł z VI 2015
  • Artykuł z IV 2014
  • Artykuł z VIII 2014
  • Artykuł z IX 2014
  • Artykuł z X 2014
  • Artykuł z I 2015