Twoja klasa. Kandydat do liceum musi wskazać interesujący go oddział

Podczas rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych kandydat musi wskazać oddział lub oddziały, którymi w danej szkole jest zainteresowany - wyjaśnia MEN.

Publikujemy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie art. 20t ust. 1 pkt 6 ustawy o systemie oświaty:

Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się do klas pierwszych szkół wszystkich typów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (art. 20a ust. 1 uso), z wyjątkiem dzieci i młodzieży zamieszkałej w obwodzie szkoły podstawowej lub gimnazjum, które przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia (art. 20a ust. 5 i art. 20e ust. 1 uso). Postępowanie to jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego (art. 20a ust. 4 uso).

W przypadku rekrutacji do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych (kandydaci zamieszkali poza obwodem), gimnazjów (kandydaci zamieszkali poza obwodem) i szkół ponadgimnazjalnych wniosek można składać maksymalnie do trzech jednostek, chyba, że organ prowadzący ustali większą ich liczbę (art. 20za uso).

W ustawie została określona zawartość wniosku składanego na potrzeby rekrutacji. Wniosek składa się do dyrektora szkoły lub placówki. Wniosek ten zawiera dane kandydata, a w przypadku wniosków składanych do szkół ponadgimnazjalnych wniosek zawiera dodatkowo informację, o wybranym przez kandydata oddziale danej szkoły (art.20s-20t uso).

Wskazanie we wniosku do szkoły ponadgimnazjalnej oddziału jest ważnym elementem z uwagi na możliwe rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego do tego typu szkół.

Jednym z kryteriów rekrutacji do szkól ponadgimnazjalnych są wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny m.in. z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Z jakich zajęć będą to oceny, zależy od dyrektora szkoły, do której składany jest wniosek. To dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej ustala, z jakich obowiązkowych zajęć edukacyjnych brane będą pod uwagę oceny w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły (art. 20f ust. 2 pkt.2 uso).

Mając na uwadze powyższe, w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych koniecznym więc jest wskazanie przez kandydata oddziału lub oddziałów, którymi w danej szkole jest zainteresowany kandydat. Poprzez wskazanie oddziału lub oddziałów kandydat, znając uprzednio wymagania naboru do danej szkoły, będzie miał wpływ na dostanie się do oddziału, który najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom potwierdzonym m.in. dotychczasowymi osiągnięciami edukacyjnymi.

Jednocześnie, jeżeli kandydat przystępując do postępowania rekrutacyjnego w danej szkole, zdecyduje się na wybór większej liczby oddziałów w danej szkole, we wniosku wskazuje wszystkie odziały pozostające w jego zainteresowaniu.

Źródło: MEN