Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu MikołowskiegoGłównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic siedmiu szkół Powiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe. Cel będzie realizowany w latach 2017-2020 poprzez wdrażanie kompleksowego programu rozwoju przy ścisłej współpracy z pracodawcami.

Grupę docelową stanowi 715 uczniów oraz uczennic szkół zawodowych i technicznych oraz szkoły przysposabiającej do pracy, u których ma nastąpić wzrost kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Projekt obejmie również 49 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych. Zaplanowano również nawiązanie, rozwój współpracy z minimum 20 pracodawcami oraz stworzenie warunków kształcenia zawodowego odzwierciedlających naturalne warunki pracy, a w przypadku szkoły przysposabiającej do pracy przewidziano dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (montaż niezbędnych udogodnień), mające na celu ułatwienie dostępu do zajęć.

Projekt obejmie następujące formy wsparcia: praktyki i staże zawodowe, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe i przygotowujące na studia, zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni, doradztwo edukacyjno-zawodowe, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Przewidziano również wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie, pokój 209 bądź pod numerem telefonu 32/3248267.