Korzystanie z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lub pogotowia w powiecie mikołowskim
Świadczenia opieki zdrowotnej w godzinach wieczornych i nocnych oraz w niedziele i święta są udzielane bezpłatnie i bez skierowania. W dni powszednie w godzinach od 18.00 do 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Pacjenci mogą korzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku:
 • - nagłego zachorowania;
 • - nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub gdy zaistniał istotny uszczerbek na zdrowiu;
 • - gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala na oczekiwanie na przyjęcie w poradni dnia następnego.
Lekarz dyżurujący udziela porad:
 • - w warunkach ambulatoryjnych - gabinety przy Izbie Przyjęć Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 4;
 • - telefonicznie - nr tel. 32/325 76 00;
 • - w domu pacjenta - w przypadkach medycznie uzasadnionych.
Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
 • - wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem;
 • - recepty na stale stosowane leki w związku z leczeniem przewlekłym;
 • - zaświadczenia o stanie zdrowia.
W stanach nagłych, bezpośrednio zagrażających życiu pacjenta należy kontaktować się z pogotowiem ratunkowym.
Wówczas dzwonimy na:
 • - 999 - z telefonu stacjonarnego i komórkowego
 • - 112 - z telefonu stacjonarnego.
Adres: Mikołów, ul. Wyzwolenia 5

Pamiętajmy by przy zgłoszeniu podać:
 • - dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, inny punkt orientacyjny);
 • - powód wezwania;
 • - kto potrzebuje pomocy;
 • - dane osoby wzywającej;
Należy dostosować się do zaleceń dyspozytora w zakresie udzielenia pierwszej pomocy i odpowiadać dokładnie na wszystkie pytania.

Świadczenia zdrowotne są udzielane bezpłatnie dla wszystkich osób posiadających potwierdzenie ubezpieczenia pacjenta np. kartę ubezpieczenia pacjenta ("karta NFZ"), dokument ZUS RMUA. W przeciwnym wypadku udzielone świadczenie będzie odpłatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w danym zakładzie.