J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JSTProduktami powstałymi w wyniku realizacji Projektu są:

Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego na lata 2014-2020 oraz podstrategie (Plany szczegółowe) stanowiące jej dodatkowe uszczegółowienie:
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej;
(w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych);
TREŚĆ DOKUMENTU
Załącznik 1a Plan operacyjny cz.I GPR Łaziska Górne
Załącznik 1b Plan operacyjny cz.I GPR Mikołów
Załącznik 1c Plan operacyjny cz.I GPR Ornontowice
Załącznik 1d Plan operacyjny cz.I GPR Orzesze
Załącznik 1e Plan operacyjny cz.I GPR Wyry
Załącznik 2a Plan Operacyjny cz II Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Łaziska Górne
Załącznik 2b Plan Operacyjny cz.II Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Mikołów
Załącznik 2c Plan Operacyjny cz.II Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Ornontowice
Załącznik 2d Plan Operacyjny cz II Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Orzesze
Załącznik 2e Plan Operacyjny cz.II Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Wyry
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego; Strategia Informatyzacji będzie podstawą organizacji sfery teleinformatyki w Powiecie mikołowskim.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
Celem tego dokumentu będzie wsparcie dla rozwoju aktywnych form pomocy oraz zmierzający do promowania idei lokalnego partnerstwa realizowanych przez partnerów projektu.
TREŚĆ DOKUMENTU załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia rozwiązywania problemów demograficznych;
Będzie zawierała informacje o dostosowaniu oferty miast do cyklu życia człowieka; informacje o projektach na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej; kultury i rekreacji);
TREŚĆ DOKUMENTU załącznik
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia ds. lokalnego rynku pracy, wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
Celem dokumentu będzie analiza rynku pracy i określenie celów zwiększających szansę bezrobotnych w obecnej rzeczywistości gospodarczej, określenie planów wspierających zatrudnienie w powiecie oraz wspieranie mobilności pracowników.
TREŚĆ DOKUMENTU załącznik
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia ochrony środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
Dokumenty pozwoli na racjonalną ochronę i kształtowanie środowiska przez zaplanowanie działań w ramach planistycznej strategii ochrony środowiska i jego zasobów na terenie powiatu mikołowskiego.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych;
Pozwoli na określenie wspólnie na terenie obszaru funkcjonalnego potrzeb związanych z zrównoważonym transportem i usuwaniem niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych w powiecie. A także zaplanowanie wspólnych działań i inwestycji związanych z infrastrukturą transportową.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
Pozwoli na udoskonalenie procesu planowania i zarządzania strategicznego w samorządach powiatu mikołowskiego, poprzez wspólne systemy informatyczne i ujednolicenie procesów, podniesienie jakości usług publicznych poprzez wypracowanie odpowiednich standardów, ocenę kosztów i doskonalenie efektywności.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Podstrategia Promocja obszaru funkcjonalnego.
Opracowanie dokumentu promocyjnego powiatu wymaga podjęcia różnorodnych decyzji, opartych o diagnozę aktualnej i prognozę przyszłej sytuacji marketingowej powiatu. Koncepcja programu promocji powiatu jest elementarną częścią systemowego projektu rozwoju i wspólnej idei promocji podejmowanych w przyszłości kroków związanych z działaniami promocyjnymi.
TREŚĆ DOKUMENTU
KONSULTACJE SPOŁECZNE - Ankieta

Strona internetowa projektu: www.jst.mikolowski.pl