Kompleksowa Edukacja Specjalna

Powiat Mikołowski od 1 stycznia br. rozpoczął realizację projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Rozwoju Szkół Specjalnych Powiatu Mikołowskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 793 334,52 PLN, w tym dofinansowanie 698 134,38 PLN, wkład własny Powiatu wynosi 95 200,14 PLN. Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu Mikołowskiego poprzez realizację programów rozwojowych szkół i doradztwa zawodowego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej do czerwca 2015 r.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
  1. Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół specjalnych poprzez wzrost kompetencji kluczowych i społecznych wśród uczestników projektu.
  2. Wzmocnienie zdolności uczniów szkół specjalnych do przyszłego zatrudnienia poprzez indywidualne doradztwo zawodowe ukierunkowane na osoby o specjalnych potrzebach w tym zakresie.
  3. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w szkołach specjalnych Powiatu Mikołowskiego poprzez wzrost poziomu rozwoju psychofizycznego uczniów objętych kompleksowym wsparciem psychologicznym i specjalistycznym.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 121 uczniów i uczennic szkół specjalnych Powiatu Mikołowskiego, tj. Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 366 oraz Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a.

Projekt zakłada:
DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE tj.:
a) Terapia integracji sensorycznej;
b) Trening ruchu w wodzie;
c) Hipoterapia;
d) Dogoterapia;
e) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO tj.:
a) Trening Biofeedback;
b) Alternatywne metody komunikacji;
c) Program Zdrowia Psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI KLUCZOWYCH tj.:
a) innowacyjne warsztaty językowe;
b) warsztaty muzyczne;
c) warsztaty plastyczne;
d) warsztaty umiejętności społecznych „Ja w społeczeństwie”;
e) warsztaty teatralne i taneczne.

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO – indywidualnym wsparciem zostanie objętych 24 uczniów gimnazjów.

W projekcie szkoły otrzymają niezbędne do przeprowadzenia w/w wsparcia pomoce dydaktyczne.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie (pok. 209) pod numerem telefonu 32 3248258 oraz u specjalistów ds. rekrutacji w w/w szkołach.: pani Magdaleny Sowińskiej (Zespół Szkół nr 2 Specjalnych) oraz pana Sebastiana Posiłek (Zespół Szkół nr 1 Specjalnych).