Kompetencje TAK, Stereotypy NIE - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2010 - 2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu: 1 057 495,00 zł
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 922 664,39 zł
Wkład własny Powiatu Mikołowskiego: 134 830,61 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2010 - 31.07.2012 r.

Celem głównym projektu jest kompleksowe rozszerzenie oferty edukacyjnej i podniesienie jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
  1. Wyrównanie szans edukacyjnych oraz dysproporcji w trakcie procesu kształcenia 600 uczniów szkół zawodowych w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych,
  2. Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez udzielenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 50% beneficjentów ostatecznych projektu, wykazujących problemu edukacyjne i wychowawcze,
  3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 600 uczniów szkół zawodowych jako przyszłych absolwentów odpowiednio przygotowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego,
  4. Wzrost poziomu świadomości 600 uczniów, 90 nauczycieli i pracodawców nt. istniejących stereotypów dotyczących płci w odniesieniu do zawodów poprzez udział w warsztatach "Stereotypy nie są trendy" i/lub konferencji końcowej,
  5. Wzrost samodzielności i wiary w przyszłą pozycję na rynku pracy wśród uczennic poprzez udział w warsztatach, zajęciach z zakresu kompetencji kluczowych, zwłaszcza z przedsiębiorczości i spotkaniach z doradcą zawodowym.
Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 600 uczniów i uczennic oraz 90 nauczycieli szkół zawodowych i technicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski (Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach).

Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego zakłada realizację 4 modułów:
  1. Warsztaty pt. "Stereotypy nie są trendy" dla uczniów i nauczycieli, które m.in. mają na celu wykształcić podejście do zawodów, w którym liczą się posiadane kwalifikacje, a nie płeć pracownika;
  2. Dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych tj. z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przedsiębiorczości oraz ICT (profesjonalne szkolenie informatyczne dla uczniów z zakresu ECDL – Europejskiego Komputerowego Prawo Jazdy);
  3. Program wsparcia psychologiczno - pedagogicznego - w tym program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz indywidualne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne;
  4. Program indywidualnego doradztwa zawodowego, którego głównym zadaniem jest ukierunkowanie uczniów / uczennic pod kątem dalszego kształcenia.
Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzona konferencja pn. „Stereotypy wrogiem nowoczesnego pracodawcy”. Służy ona upowszechnieniu rezultatów projektu oraz zachęceniu pracodawców do kierowania się przy wyborze pracownika przede wszystkim jego kompetencjami.

Stereotypy wrogiem nowoczesnego pracodawcy

1 sierpnia 2010 roku Powiat Mikołowski rozpoczął realizację projektu pn. "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2010 - 2012", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Czytaj więcej...