Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II

Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych


Powiat Mikołowski, w odpowiedzi na potrzeby dydaktyczne i wychowawcze uczniów oraz zapotrzebowanie rynku pracy, w latach 2010-2012 wdrażał pilotażowy Program Rozwoju Szkół w ramach projektu "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2010-2012". Projekt odniósł sukces, a jego elementy na stałe weszły do Programów Rozwoju każdej ze szkół.
W celu utrwalenia wypracowanej w Programie Rozwoju kompleksowej metody nauczania, dnia 1 sierpnia br. rozpoczęto kolejną edycję projektu pn. "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2012-2014". Projekty został rozszerzony o dodatkowe, wartościowe elementy.
Celem głównym projektu jest kompleksowe rozszerzenie oferty edukacyjnej i trwałe podniesienie jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe i techniczne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014.

Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
 1. uświadomienie perspektyw rozwojowych szkół wśród min. 60% uczniów/uczennic i nauczycieli w kontekście stereotypowego podejścia do zawodów i potrzeb rynku pracy poprzez akcję informacyjną;
 2. zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów/uczennic szkół zawodowych i technicznych poprzez wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych wśród min. 60% uczestników;
 3. wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w szkołach zawodowych i technicznych Powiatu Mikołowskiego poprzez wzrost poziomu samorealizacji i samooceny min. 60% uczniów/uczennic wykazujących problemy edukacyjne i wychowawcze, którym zostanie udzielone kompleksowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne;
 4. wzrost umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zgodnie z potrzebami rynku pracy wśród min. 60% uczniów/uczennic poprzez profesjonalne doradztwo zawodowe;
 5. podniesienie kwalifikacji zawodowych odpowiednich do potrzeb lokalnego rynku pracy wśród min. 60% uczniów/uczennic poprzez udział w kursach i praktykach zawodowych.
W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 1040 uczniów i uczennic oraz 190 nauczycieli powiatowych szkół zawodowych i technicznych. Uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniach informacyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane prelekcje pn. "Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy” oraz „Kompetencje kluczowe i zawodowe kluczem do sukcesu".

Program Rozwoju Szkół Zawodowych Powiatu Mikołowskiego zakłada realizację 4 modułów:
 1. Dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i zawodowych:
  1. kompetencje kluczowe: ICT, j. angielski, j. niemiecki, przedsiębiorczość, matematyka, fizyka;
  2. kompetencje zawodowe: mechanizacja i technika rolnicza, eksploatacja złóż, technologia żywienia, systemy operacyjne, proces projektowania części maszyn, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, proces programowania i użytkowania urządzeń i systemów mechatronicznych, logistyczno – spedycyjny.
 2. Program wsparcia psychologiczno – pedagogicznego:
  1. Program Przeciwko Patologiom Społecznym w Szkole,
  2. indywidualne wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.
 3. Program doradztwa zawodowego:
  1. warsztaty pn. "Rynek pracy – globalnie, regionalnie, lokalnie",
  2. indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.
 4. Program kursów i praktyk zawodowych:
  1. kursy: brązowa odznaka jeździecka, prawo jazdy kat. B, uprawnienia SEP w zakresie do 1 kV, spawanie metali w zakresie podstawowym, programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, komputerowe wspomaganie projektowania Auto-Cad, obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych, kurs stylizacji fryzur i wizażu, kurs operatora wózków widłowych;
  2. praktyki m.in. w zawodach: jeździectwo, technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik logistyk.