Stereotypy wrogiem nowoczesnego pracodawcy

1 sierpnia 2010 roku Powiat Mikołowski rozpoczął realizację projektu pn. "Kompetencje TAK, Stereotypy NIE - Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego na lata 2010 - 2012", który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany jest w szkołach zawodowych i technicznych, tj. Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach i Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych. Główny cel projektu to kompleksowe rozszerzenie oferty edukacyjnej i podniesienie jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. Cel ten realizowany jest poprzez cele szczegółowe:
  1. Wyrównanie szans edukacyjnych oraz dysproporcji w trakcie procesu kształcenia 600 uczniów szkół zawodowych poprzez udział w zajęciach ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
  2. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez udzielenie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego 50% uczestników, wykazujących problemy edukacyjne i wychowawcze.
  3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 600 uczniów szkół zawodowych jako przyszłych absolwentów odpowiednio przygotowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.
  4. Wzrost poziomu świadomości 600 uczniów, 90 nauczycieli i pracodawców nt. istniejących stereotypów dotyczących płci w odniesieniu do zawodów poprzez udział w warsztatach „Stereotypy nie są trendy” i/lub konferencji końcowej.
  5. Wzrost samodzielności i wiary w przyszłą pozycję na rynku pracy wśród uczennic poprzez udział w warsztatach, zajęciach z zakresu kompetencji kluczowych, zwłaszcza z przedsiębiorczości i spotkaniach z doradcą zawodowym.
W celu podsumowania dwóch lat realizacji projektu, w dniu 20 czerwca br. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie odbyła się konferencja pt. "Stereotypy wrogiem nowoczesnego pracodawcy".

W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście, władze powiatowe i gminne, przedstawiciele instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy prężnie działający na powiatowym rynku pracy, dyrektorzy szkół oraz uczestnicy/uczestniczki projektu, zarówno uczniowie, uczennice, jak i nauczyciele.

Podczas uroczystości koordynator projektu, Elżbieta Jabłońska, przedstawiła cele Programu Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych, formy wsparcia, w jakich uczestnicy i uczestniczki projektu brali udział oraz osiągnięte rezultaty. Natomiast specjalista z zakresu równości szans, Szymon Sikorski, wygłosił prelekcję pn. "Jak działaniami komunikacyjnymi pokonywać stereotypy?". W tej części szczególną uwagę zwrócił na zagadnienia związane z funkcjonowaniem płci, wizerunkiem kobiety i mężczyzny na polskim rynku pracy. Prelegent zapoznał zebranych gości z zasadami, jak działaniami komunikacyjnymi przełamywać stereotypy płciowe na rynku pracy.

W organizację konferencji zaangażowali się również uczestnicy i uczestniczki projektu. Wraz ze specjalistami ds. promocji i monitoringu, przygotowali występy artystyczne przedstawiające zakorzenienie stereotypów w świadomości każdego człowieka, film o realizacji projektu oraz przeprowadzili rozmowę panelową nt. ich udziału w projekcie. Zwracali uwagę na korzyści płynące z uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, które rozwijały kompetencje kluczowe. Podkreślali również, że zajęcia z doradcą zawodowym pozwoliły na rozwój osobisty i wzrost poziomu samorealizacji. Natomiast udział w warsztatach "Stereotypy nie są trendy" m.in. przyczynił się do uświadomienia młodzieży zagrożeń wynikających ze stereotypowego podejścia do wyboru zawodu oraz przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji.

Głównym celem konferencji było rozpowszechnienie informacji o projekcie, jego rezultatów, a przede wszystkim upowszechnienie efektów przeprowadzonych w ramach projektu warsztatów pn. "Stereotypy nie są trendy" oraz zachęcenie uczestniczących w wydarzeniu przedsiębiorców do kierowania się przy wyborze pracownika jego kompetencjami a nie płcią. Dzięki wypracowanym rezultatom i produktom zostały osiągnięte cele projektu. Wzrósł poziom jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie zawodowym w Powiecie Mikołowskim, a przez to nastąpiło wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wynikających z płci, statusu materialnego, problemów społecznych pomiędzy uczniami w procesie nauczania.

Dzięki temu, na zasadzie równych szans, uczestnicy i uczestniczki projektu nabyli nowe umiejętności, co wpływa na wzrost ich rozwoju osobistego. Natomiast działania przeprowadzone przeciwko stereotypizacji zawodów umożliwiają uczennicom świadomy i zgodny z aktualnymi potrzebami rynku pracy wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej.