Kompleksowa Edukacja Specjalna - Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016-2018Powiat Mikołowski od 1 sierpnia br. rozpoczął realizację projektu pn. „Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016-2018”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Wartość projektu wynosi 987 126, 88 PLN, w tym dofinansowanie 888 414,19 PLN, wkład własny Powiatu wynosi 98 712,69 PLN. Projekt będzie realizowany do 31.07.2018 r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu indywidualizacji pracy z 95 uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z uczniami niepełnosprawnymi, w 2 zespołach szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, poprzez realizację kompleksowego programu wspomagającego uczniów, nauczycieli i szkół w procesie indywidualizacji w latach 2016-2018.
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
1. Włączenie rodziców w opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
2. Podniesienie kompetencji społecznych min. 80% uczniów szkół specjalnych objętych wsparciem ukierunkowanym na kompetencje społeczne;
3. Podniesienie kompetencji uczenia się oraz kompetencji matematycznych i postaw przedsiębiorczości wśród min. 80% uczniów szkół specjalnych objętych wsparciem ukierunkowanym na te kompetencje kluczowe;
4. Podniesienie kompetencji zawodowych min. 40 nauczycieli.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 95 uczniów i uczennic oraz 45 nauczycieli szkół specjalnych Powiatu Mikołowskiego, tj. Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 366 oraz Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a.

Projekt zakłada następujące zadania:

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE RUCHOWE tj.:
a) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna rytmiką
b) Dogoterapia
c) Hipoterapia
d) Terapia ruchem w wodzie wg Koncepcji Halliwick
e) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ZAJECIA SPECJALISTYCZNE
a) Diagnoza funkcjonalna
b) Terapia integracji sensorycznej
c) Terapia w oparciu o diagnozę funkcjonalną
d) Trening bofeedback
e) Alternatywne metody komunikacji
f) Terapia logopedyczna
g) Terapia pedagogiczne

ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I PORADY I KONSULTACJE
a) Zajęcia rewalidacji indywidualnej
b) Zajęcia rewalidacyjne z matematyki
c) Indywidualne doradztwo zawodowe

WARSZTATY INTEGRACJI SPOLECZNEJ „ŻYCIE CODZIENNE” – KOMPETENCJE SPOŁECZNE
a) Zajęcia kulinarne – Posiłki robie sam – w życiu radę sobie dam!
b) Warsztaty komunikacji – Zasady ruchu drogowego nie są mi obce
c) Warsztaty naukowe – Z nauką za pan brat! – zajęcia stacjonarne
d) Warsztaty naukowe – Z nauką za pan brat! – zajęcia wyjazdowe

WARSZTATY KREATYWNE SAMOREALIZACJI I ROZWOJU OSOBISTEGO – KOMPETENCJE SPOŁECZNE
a) Warsztaty tkactwa
b) Warsztaty pamiątkarskie
c) Kreatywne zajęcia artystyczne
d) Warsztaty malarskie
e) Warsztaty ceramiczne

KOMPLEKSOWA EDUKACJA NAUCZYCIELI SZKÓŁ SPECJALNYCH

W projekcie szkoły otrzymają niezbędne do przeprowadzenia w/w wsparcia pomoce dydaktyczne.
Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie (pok. 209) pod numerem telefonu 32 3248258 oraz u specjalistów ds. rekrutacji w w/w szkołach.: pani Magdaleny Sowińskiej (Zespół Szkół nr 2 Specjalnych) oraz pana Sebastiana Posiłek (Zespół Szkół nr 1 Specjalnych).