Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego

Powiat Mikołowski od 1 sierpnia br. rozpoczął realizację projektu pn. "Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Otrzymane dofinansowanie wynosi 587 800 PLN, co stanowi 100% wartość projektu, który będzie realizowany do 31.07.2013 r.

Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Ogólnokształcących, zakładającego zróżnicowanie, a zarazem zindywidualizowanie oferty edukacyjnej, a także zapewnienie fachowego doradztwa zawodowego zmierzającego do wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia, a następnie zatrudnienia zgodnie z aktualnymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:
  1. wyrównanie szans edukacyjnych oraz dysproporcji w trakcie procesu kształcenia 600 uczniów i uczennic, szczególnie z rodzin niezasobnych materialnie przez dostęp do bezpłatnych zajęć z zakresu przyszłościowych kierunków kluczowych;
  2. niwelowanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom i uczennicom, jak również wsparcie uczniów utalentowanych. Przeciwdziałanie patologiom takim jak uzależnienia czy agresja.
  3. wzmacnianie zdolności uczniów i uczennic do wyboru przyszłościowo właściwej ścieżki kariery zawodowej poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
  4. wzrost poziomu świadomości uczniów i uczennic oraz nauczycieli na temat istniejących stereotypów dotyczących płci w odniesieniu do zawodów poprzez udział w konferencji "Ścieżka kariery wolna od stereotypów";
  5. upowszechnienie efektywnego wykorzystania sprzętu informatycznego przez nauczycieli innych przedmiotów niż informatyka poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz przeszkolenie nauczycieli z zakresu ich obsługi.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 600 uczniów i uczennic oraz 45 nauczycieli szkół ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego:
  1. I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 25 w Mikołowie,
  2. II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Pokoju 4 w Mikołowie.
Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących zakłada realizację 3 modułów:
  1. Dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych (informatyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, przedsiębiorczość, matematyka, przedmioty przyrodnicze). 600 uczniów i uczennic weźmie udział w dwóch rodzajach zajęć oraz otrzyma niezbędny zestaw podręczników.
  2. Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego - 150 uczniów i uczennic weźmie udział w indywidualnych zajęciach z pedagogiem szkolnym oraz w Programie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
  3. Program indywidualnego doradztwa zawodowego - 600 uczniów i uczennic weźmie udział w indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym którego głównym zadaniem będzie ukierunkowanie uczniów i uczennic pod kątem dalszego kształcenia.
45 nauczycieli zostanie przeszkolonych z zakresu korzystania z narzędzi informatycznych na przedmiotach innych niż informatyka.

Na zakończenie każdego roku szkolnego zostanie przeprowadzona konferencja pn. "Ścieżka kariery wolna od stereotypów". Zaproszeni na nią prelegenci - specjalista z zakresu równości szans, przedstawiciel uczelni wyższej, kobieta-naukowiec/przedsiębiorca oraz analityk rynku pracy - uświadomią uczestnikom projektu szkodliwość stereotypowego myślenia o zawodach, które często skutkuje nie przyszłościowym wyborem dalszej ścieżki kształcenia, a przez to kariery zawodowej. Uczniowie szkół ogólnych, zwłaszcza uczennice, powinni dokonywać wyboru uczelni kierując się trendami panującymi w gospodarce, wolni od stereotypowego myślenia o zawodach, a przynajmniej świadomi jego szkodliwości.

Biuro Projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00, I piętro, pokój 207, tel. (32) 32 48 107, email: aleksandra.latas@mikolow.starostwo.gov.pl. W szkołach informacje można uzyskać u wicedyrektorów: pani Anny Łapińskiej-Jarockiej (I Liceum Ogólnokształcące) oraz pani Tatiany Ryczko (II Liceum Ogólnokształcące).

Konferencja "Ścieżka kariery wolna od stereotypów"

Konferencja "Ścieżka kariery wolna od stereotypów" miała miejsce w dniu 13 czerwca 2012 r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie. Została zorganizowana w ramach projektu „Nowoczesne Liceum - Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”. Uroczyste otwarcie tego wydarzenia i powitanie uczestników przez przedstawicielkę Zarządu Powiatu Mikołowskiego Janinę Szołtysek nastąpiło o godzinie 12.

Czytaj więcej...