Dokształcając pielęgniarki

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo wykonywania zawodu pielęgniarki przysługuje osobom, które ukończyły szkołę pielęgniarską, tj. uczelnię prowadzącą kształcenie na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Jest to istotna zmiana w stosunku do poprzednich regulacji, kiedy to wystarczające było ukończenie liceum medycznego, szkoły policealnej albo szkoły pomaturalnej, kształcących w zawodzie pielęgniarki. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku położonych. Dla osób, które nie mają obecnie ukończonej szkoły pielęgniarek lub położnych, ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej przewidziane zostały tzw. studia pomostowe. Minister Zdrowia przystąpił właśnie do ustalania ich zakresu.

Zgodnie z przedłożonym Zespołowi ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położonych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, czas trwania studiów zawodowych (pomostowych) nie może być krótszy niż:
 1. w przypadku pielęgniarek:
  1. dwa semestry lub 1.150 godzin (w tym nie mniej niż 400 godzin części teoretycznej i nie mniej niż 750 godzin części praktycznej, w tym do 30% możliwych do zaliczenia na podstawie dotychczasowej praktyki zawodowej) - dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych,
  2. trzy semestry lub 2.410 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
  3. dwa semestry lub 1.984 godzin - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych,
  4. dwa semestry - dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych
 2. w przypadku położnych:
  1. trzy semestry lub 1.479 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
  2. dwa semestry lub 1.086 godzin - dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.
We wszystkich - poza pierwszym - przypadkach część teoretyczna nie może stanowić mniej niż 33%, zaś część praktyczna - mniej niż 50% całości programu nauczania, przy czym do 50% wymiaru zajęć i praktyk może być zaliczone na podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego.

Rozporządzenie określa również wymagania dotyczące treści kształcenia.