Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Tomasz Kwiecień  
Inspektorzy: Marta Sojka
Tomasz Kołodziej
Krzysztof Lelonek
 
Sekretariat: Karolina Kroczek
Beata Kępka
 
Główna księgowa: Joanna Kolberg  Czas pracy inspektoratu:

Sekretariat:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:00


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie przyjmuje strony we wtorki od godz. 7:30 do godz. 9:00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

Dane teleadresowe:

www.bip.pinb.mikolowski.pl

Adres: ul.Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
 
Telefon: (32) 224-44-69  
Fax: (32) 224-44-69  
Adres email: pinbmi@vp.pl  
Strona BIP:    


Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

- Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

- Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków

- Oświadczenie inspektora o podjęciu obowiązków

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego


 • Karta informacyjna - budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania
 • Karta informacyjna - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • - Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy

  - Oświadczenie geodety

  Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

  - Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie


 • Karta informacyjna - budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania
 • Karta informacyjna - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • - Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy

  - Oświadczenie o powiadomieniu instytucji

  - Oświadczenie geodety

  Pozostałe druki

  - Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

  - Zawiadomienie o wykonaniu decyzji

  - Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku

  - Protokół kontroli rocznej stanu technicznego budynku

  - Książka obiektu budowlanego

  - Uzupełnienie wniosku  Informacja

  ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29.03.2017 r. INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE W DNIU 16.06.2017 r. BĘDZIE NIECZYNNY.

  Informacja

  ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 9 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29.03.2017 r. INFORMUJEMY, ŻE POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE W DNIU 2.05.2017 r. BĘDZIE NIECZYNNY.

  Godziny urzędowania

  W OKRESIE ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNYM POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W MIKOŁOWIE BĘDZIE CZYNNY:
  • W DNIU 22.12.2016 r. – DO GODZINY 14:00
  • W DNIU 23.12.2016 r. – DO GODZINY 13:00
  • W DNIU 30.12.2016 r. – DO GODZINY 14:00

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych


  Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed okresem zimowym w terminie do 30 listopada oraz drugiej kontroli po okresie zimowym w terminie do 31 maja, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późniejszymi zmianami).
  Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

  Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby wskazane w art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego.

  Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać pisemne zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.
  Zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego: „Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązku w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązkami w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust, 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.”
  Zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego: „Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenie usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.”

  Dni urzędowania

  W związku z Zarządzeniem DSC.ZAP.130.2016 Szefa KPRM w sprawie ustalenia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy, uprzejmie informujemy, że piątek (27 maja) przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej (PINB Mikołów). Informujemy jednocześnie, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie będzie pracował w sobotę 4 czerwca 2016 r.

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.


  Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed okresem zimowym w terminie do 30 listopada oraz drugiej kontroli po okresie zimowym w terminie do 31 maja, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
  Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

  Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby wskazane w art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego.

  Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać pisemne zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.
  Zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego: „Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązku w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązkami w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust, 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.” Zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego: „Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenie usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.”

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169217
  Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2015
  Na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego
  Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie
  Adres urzędu: ul. Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów

  Status: Nabór zakończony

  Wyniki naboru:
  1) Data publikacji wyniku: 15-06-2015
  Krzysztof Lelonek, Orzesze

  Pozostałe osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne związane z przeprowadzonym naborem na ww. stanowisko, mogą je odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mikołowie w godzinach urzędowania w terminie do 1 miesiąca. Po tym czasie ww. dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  inspektor nadzoru budowlanego


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Wymiar etatu: 1
  Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu
  ul. Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów

  Miejsce wykonywania pracy:
  Mikołów

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Warunki pracy
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu mikołowskiego. Pracownik będzie miał kontakt z petentami, dlatego też niezbędna jest komunikatywność. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego przy wyjeździe na oględziny, bezpośredni kontakt z petentami, siedziba inspektoratu na 2 piętrze - brak windy.

  Inne
  Wymagane opanowanie w kontaktach z interesantami.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
  niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • prawo jazdy kategorii B

 • wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • samodzielność

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

  Inne dokumenty i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokument potwierdzający staż pracy np. kserokopie świadectw pracy
 • kopia dowodu osobistego

  Termin składania dokumentów:
  22-05-2015

  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów
  w godzinach od 8:00 do 14:00

  Inne informacje:
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mikołowie" do dnia 22.05.2015 r. (liczy się data wpływu do PINB Mikołów). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 2244469 w godzinach 8:00 - 14:00.