Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169217
Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2015
Na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego
Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie
Adres urzędu: ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
1) Data publikacji wyniku: 15-06-2015
Krzysztof Lelonek, Orzesze

Pozostałe osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne związane z przeprowadzonym naborem na ww. stanowisko, mogą je odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mikołowie w godzinach urzędowania w terminie do 1 miesiąca. Po tym czasie ww. dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

Miejsce wykonywania pracy:
Mikołów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Warunki pracy
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu mikołowskiego. Pracownik będzie miał kontakt z petentami, dlatego też niezbędna jest komunikatywność. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego przy wyjeździe na oględziny, bezpośredni kontakt z petentami, siedziba inspektoratu na 2 piętrze - brak windy.

  Inne
  Wymagane opanowanie w kontaktach z interesantami.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
  niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • prawo jazdy kategorii B

 • wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • samodzielność

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

  Inne dokumenty i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokument potwierdzający staż pracy np. kserokopie świadectw pracy
 • kopia dowodu osobistego

  Termin składania dokumentów:
  22-05-2015

  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów
  w godzinach od 8:00 do 14:00

  Inne informacje:
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mikołowie" do dnia 22.05.2015 r. (liczy się data wpływu do PINB Mikołów). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 2244469 w godzinach 8:00 - 14:00.