Wdrażanie naziemnej telewizji cyfrowej

Z dniem 10 sierpnia 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej. Ustawa nałożyła na przedsiębiorców, których działalność polega na sprzedaży odbiorników cyfrowych, szereg obowiązków:
  1. Sprzedawca może dokonać sprzedaży odbiornika cyfrowego niespełniającego wymagań technicznych i eksploatacyjnych, określonych rozporządzeniu z dnia z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych1, jedynie po poinformowaniu o tym fakcie nabywcy:
    1. na piśmie, najpóźniej w chwili zawarcia umowy i uzyskaniu od nabywcy potwierdzenia zapoznania się z tą informacją, z zastrzeżeniem pkt 2;
    2. w przypadku umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.5)) - przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia nabywcy propozycji zawarcia umowy i uzyskaniu od nabywcy potwierdzenia zapoznania się z tą informacją.
  2. Sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu widocznym i łatwo dostępnym informację dla potencjalnego nabywcy o treści: "Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"
  3. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 1, następuje przez złożenie przez kupującego oświadczenia zawierającego jego imię i nazwisko. Oświadczenie jest składane, w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. a - na piśmie, w przypadku, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2 - przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, w sposób zapewniający identyfikację osoby składającej oświadczenie.
  4. Sprzedawca jest obowiązany przechowywać oświadczenie, o którym wyżej mowa, przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało złożone.
1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.221.1742)