Podwójne OC - zmiana w ubezpieczeniach

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najważniejszą zmianą wprowadzoną ww. ustawie jest rozwiązanie kwestii tzw. podwójnych ubezpieczeń OC. Do tej pory zasadą było, że jeśli właściciel polisy nie wypowiedział jej najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na jaki polisa została zawarta, umowa z dotychczasowym ubezpieczycielem była automatycznie przedłużana na kolejny rok. Jeśli zatem nie wypowiedzieliśmy umowy w przed upływem 12 miesięcy, a zawarliśmy umowę z innym ubezpieczycielem, dochodziło do sytuacji podwójnego ubezpieczenia i konieczności płacenia dwóch składek. Zmiana ustawy likwiduje ten zapis i wprowadza możliwość wypowiedzenia automatycznie przedłużonej na kolejny rok polisy OC, w każdym momencie, jeśli tylko została zawarta umowa z innym ubezpieczycielem. Zmiana ustawy również reguluje przypadki, gdzie w wyniku sprzedaży samochodu polisa OC zbywcy przechodziła na nabywcę. Do tej pory to na nabywcy pojazdu spoczywał obowiązek wypowiedzenia umowy w ciągu 30 dni od sprzedaży samochodu. Gdy tego nie uczynił umowa ubezpieczenia została automatycznie odnowiona na kolejne 12 miesięcy. W przypadku gdy zawarł umowę ubezpieczenia z inną firmą i nie dokonał skutecznego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia zbywcy, wówczas miał zawarte umowy z dwoma ubezpieczycielami i opłacał podwójnie składkę. Od 11 lutego 2012 r., sytuacja ulegnie zmianie, gdyż w przypadku sprzedaży samochodu, umowa ubezpieczenia będzie trwała tylko do końca okresu, na który została zawarta przez zbywcę pojazdu. Oznacza to, że - jak dotychczas - nie będzie automatycznie odnawiała się na kolejne 12 miesięcy. Ponadto dzięki wprowadzonym zmianom nabywca pojazdu może wypowiedzieć polisę przekazaną przez zbywcę w dowolnym momencie trwania umowy, a nie jak do tej pory do 30 dni od chwili nabycia pojazdu.

Ustawodawca nałożył również na ubezpieczycieli obowiązek informacyjny. I tak, nie później niż 14 dni przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do wysłania ubezpieczającemu informacji o ubezpieczeniu na kolejny okres ubezpieczenia. Informacja, o której wyżej mowa zawiera w szczególności:
 1. określenie wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku, gdy dojdzie do zawarcia następnej umowy ubezpieczenia;
 2. pouczenie, że wysokość składki, o której wyżej mowa, może ulec zmianie, jeżeli po wysłaniu informacji przez zakład ubezpieczeń wyjdą na jaw okoliczności mające wpływ na wysokość składki, oraz wskazanie tych okoliczności;
 3. pouczenie o prawie wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz o formie, możliwym sposobie oraz terminie złożenia tego wypowiedzenia;
 4. pouczenie o skutkach tego wypowiedzenia oraz o skutkach braku tego wypowiedzenia.
Powyższa informacja, powinna być wysłana:
 1. w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji elektronicznej, jeżeli przy zawarciu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczający wyraził zgodę na składanie mu oświadczeń w takiej postaci, lub
 2. w formie pisemnej, w sposób umożliwiający niezwłoczne poinformowanie ubezpieczającego.
Od 1 stycznia 2012 r. zmieniały się ustawowe kary za brak ważnej polisy OC. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie, jest obowiązana wnieść opłatę, w wysokości:
 1. w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
  • - samochody osobowe - równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • - samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy - równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • - pozostałe pojazdy - równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynosi:
  • - 20 % dwukrotności minimalnego wynagrodzenia - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
  • - 50 % dwukrotności minimalnego wynagrodzenia - w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
  • - 100 % dwukrotności minimalnego wynagrodzenia - w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.
Na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia, podstawowa kara dla posiadacza samochodu osobowego bez ważnego OC wynosi obecnie 3000 zł.