Przepisy zmieniające ustawę Prawo telekomunikacyjne

Z dniem 21 stycznia 2013 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo telekomunikacyjne. Celem zmian w ustawie była przede wszystkim potrzeba dostosowania przepisów krajowych do prawa unijnego. Katalog zmian wprowadzonych ustawą jest bardzo obszerny, dlatego też przedstawione zostaną tylko te zmiany, które w istotny sposób mogą wpłynąć na kształtowanie się sytuacji prawnej konsumentów:

 1. Zmiana ustawy wprowadza możliwość zwierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej dostawcy usług. Obecnie umowę taką można zawrzeć jedynie w formie pisemnej. Ustawodawca wyszedł naprzeciw coraz bardziej powszechnej formie komunikacji – internet.
 2. Wskazuje minimalny katalog informacji, które obowiązkowo muszą zostać zamieszczone w umowie, jak i regulaminie, z zastrzeżeniem, że umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych powinny być jasne, zrozumiałe i w formie dostępnej dla klientów. Umowa powinna zawierać w szczególności:
  1) strony umowy, w tym nazwę (firmę), adres i siedzibę dostawcy usług;
  2) świadczone usługi ze wskazaniem elementów składających się na opłatę abonamentową;
  3) termin oczekiwania na przyłączenie do sieci lub termin rozpoczęcia świadczenia usług;
  4) okres, na jaki została zawarta umowa, w tym minimalny okres wymagany do skorzystania z warunków promocyjnych;
  5) pakiet taryfowy, jeżeli na świadczone usługi obowiązują różne pakiety taryfowe;
  6) sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;
  7) sposoby dokonywania płatności;
  8) okres rozliczeniowy;
  9) tryb i warunki dokonywania zmian umowy oraz warunki jej przedłużenia i rozwiązania; 10) ograniczenia w zakresie korzystania z udostępnionych abonentowi przez dostawcę usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych o ile zostały one wprowadzone przez dostawcę usług lub na jego zlecenie;
  11) dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje:
  a) czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi,
  b) czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie,
  c) o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych
  d) o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z usług i aplikacji,
  e) o procedurach wprowadzonych przez dostawcę usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość świadczonych usług,
  f) o działaniach, jakie dostawca usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług;
  12) dane dotyczące jakości usług, w szczególności minimalne oferowane poziomy jakości usług, w tym czas wstępnego przyłączenia, a także inne parametry jakości usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa UKE na podstawie art. 63 ust. 2a;
  13) sposoby informowania abonenta o wyczerpaniu pakietu transmisji danych w przypadku usługi dostępu do sieci Internet świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz o możliwości bieżącej kontroli stanu takiego pakietu przez abonenta;
  14) zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą;
  15) zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom jakości świadczonej usługi;
  16) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
  17) informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
  18) sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych;
  19) zasady umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych;
  20) sposób przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;
  21) wszelkie opłaty należne w momencie rozwiązania umowy, w tym warunki zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić.
 3. Zmiana ustawy wprowadza maksymalny czas na jaki początkowa umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych może zostać zawarta tj. na 24 miesiące. Ponadto operator musi w ofercie gwarantować możliwość zawarcia umowy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Będzie to miało wpływ na konkurencyjność usług telekomunikacyjnych
 4. Dostawca usług obowiązany jest utrwalić oświadczenie konsumenta dotyczące zmiany warunków umowy przez konsumenta za pomocą środków porozumiewania się na odległość i przechowywać je do końca obowiązywania umowy na zmienionych warunkach (poprzednio był to termin 12 miesięcy).
 5. Ustawodawca nałożył na operatorów obowiązek udostępnienia treści nagrania konsumentowi, dotyczącego ww. oświadczenia woli, na jego żądanie, zgłoszone w szczególności w trakcie postępowania reklamacyjnego. Brak jednak wyraźnego wskazania w jaki sposób konsumentowi nagranie zostanie udostępnione. W przypadku zmiany warunków umowy dokonanej telefonicznie powinna być utrwalona cała rozmowa. Jednocześnie dostawca usług obowiązany jest do potwierdzenia abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia zmian w terminie ustalonym z abonentem, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia zlecenia zmiany.
 6. Potwierdzenie abonentowi faktu złożenia oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jego zakresu i terminu wprowadzenia, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza drogą elektroniczną na wskazany przez abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Potwierdzenie powinno zawierać:
  1) treść zmiany warunków umowy dokonanej za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w przypadku, gdy treść zmiany ze względu na jej objętość utrudniać będzie abonentowi zapoznanie się z nią — odesłanie do miejsca na stronie internetowej dostawcy, gdzie abonent może się z nią zapoznać;
  2) informację o złożeniu przez abonenta oświadczenia o zmianie warunków umowy oraz jej zakresie i terminie wprowadzenia tych zmian.”,
  W przypadku braku możliwości dostarczenia potwierdzenia, w sposób wyżej wskazany na żądanie abonenta dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dostarcza potwierdzenie w formie pisemnej.
  Ustawodawca odszedł od konieczności potwierdzenia w formie pisemnej zmiany warunków umowy, jeśli zmiana została dokonana za pomocą środków porozumiewania się na odległość (internet czy też telefon). Od teraz wystarczy, że przedsiębiorca prześle proponowane warunki umowy w formie elektronicznej na adres mailowy konsumenta. Dopiero, jeśli nie będzie możliwości przesłania potwierdzenia w takiej formie (np. brak adresu mailowego konsumenta) lub jeśli konsument z własnej inicjatywy tego zażąda, to przedsiębiorcy będą zobowiązani do przesłania pisemnego potwierdzenia nowych warunków umowy.
 7. Zmiana ustawy wyeliminowała konieczność zwrotu ulgi promocyjnej w przypadku rozwiązania umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe - aparaty telefoniczne/smartphony. W takim wypadku istnieje możliwość obciążenia konsumenta opłata wyrównawczą za rozwiązanie umowy nawet, jeśli nastąpi to przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez przedsiębiorcę.
 8. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczący usługę dostępu do sieci Internet w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany do oferowania pakietów transmisji danych oraz do natychmiastowego nieodpłatnego informowania abonenta o przekroczeniu przez abonenta limitu transmisji danych w ramach wybranego przez abonenta pakietu. Zmniejszy to zagrożenie otrzymania wysokich rachunków telefonicznych. Operator będzie bowiem zobowiązany do natychmiastowego oraz nieodpłatnego poinformowania abonenta o przekroczeniu limitu transferu danych w ramach wybranego pakietu.
 9. Ustawodawca doprecyzował pojęcie „rozpatrzenia reklamacji”, wskazując, że jeżeli reklamacja usługi telekomunikacyjnej nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
Podkreślić należy, iż terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przedsiębiorcy telekomunikacyjni obowiązani są do dostosowanie obowiązujących umów do warunków wynikających z opisywanej zmiany prawa. Modyfikacji ulegną również regulaminu i cenniki w zakresie wskazanym w nowelizacji.