Prosta rejestracja. Obywatel zdecyduje, czy podać adres, ale od 2018 roku

Rząd chce przesunąć termin zniesienia obowiązku meldunkowego o dwa lata i wprowadzić 1 stycznia 2018 roku dobrowolną rejestrację pobytu. Adres będzie można zgłosić w gminie bądź elektronicznie.

Rada Ministrów przyjęła do wiadomości koncepcję prostej rejestracji adresu miejsca faktycznego pobytu. Obywatel sam zdecyduje, czy chce podać adres swojego pobytu. Będzie to można zrobić osobiście w gminie bądź elektronicznie.

Ze względu na charakter i rozmiar całego przedsięwzięcia, nowe rozwiązania weszłyby w życie 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z harmonogramem prac w pierwszym kwartale 2016 r., MSW przygotuje regulacje prawne oparte na koncepcji prawa do rejestracji miejsca pobytu, a nie obowiązku meldunkowym. Następnie opracowany projekt zostanie przekazany resortom, które wprowadzą do niego propozycje zmian w przepisach pozostałych ustaw, które opierają się dzisiaj na obowiązku meldunkowym.

Jesienią 2016 r. gotowy projekt jednej kompleksowej ustawy, trafi do dalszych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji. Planuje się, że w IV kwartale 2016 r. projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu.

Z uwagi na zasadę dyskontynuacji, prace nad tą ustawą będą prowadzone w kolejnej kadencji Sejmu.

W tej kadencji zadaniem parlamentu będzie znowelizowanie ustawy o ewidencji ludności znoszącej z dniem 1 stycznia 2016 r. obowiązek meldunkowy. Termin zniesienia obowiązku meldunkowego zostanie przesunięty o dwa lata.

Obywatele polscy i państw m.in. członkowskich UE, w przypadku pobytu w lokalu dłużej niż 3 miesiące, będą mieli prawo zgłoszenia adresu, pod którym aktualnie przebywają.

Adres będzie można zgłosić osobiście w gminie, elektronicznie za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, bądź za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Adres ten zostanie wówczas zarejestrowany w bazie PESEL.

Cudzoziemiec spoza UE, jak obecnie, będzie miał obowiązek rejestracji adresu miejsca faktycznego pobytu. Zmienią się jednak terminy związane z rejestracją, będzie ona obligatoryjna dla cudzoziemców przebywających na terytorium Polski dłużej niż 14 dni.

Na złożenie formularza w urzędzie gminy cudzoziemiec spoza UE będzie miał 4 dni od daty zamieszkania w lokalu. Jeśli jego pobyt nie przekracza dwóch tygodni, nie ma obowiązku zgłoszenia takiego pobytu.

(Źródło: CIR)