W podróż służbową także motorowerem

Podczas podróży służbowej pracownikowi przysługują diety oraz zwrot poniesionych kosztów, które musi udokumentować. Rozpoczynamy cykl artykułów odnośnie podróży służbowych.

Państwowa Inspekcja Pracy wydała poradnik dotyczący podróży służbowych. Zgodnie z publikacją, pracownikowi wykonującemu na polecenie pra¬codawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należ¬ności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Autorzy poradnika podkreślili, że rozporządzenie o tzw. podróżach służbowych doty¬czy tylko pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracow¬nikom należności z tytułu podróży służbowej.

Jak zauważa Państwowa Inspekcja Pracy w poradniku, miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa pracodawca. Podobnie jak środek transportu w podróży służbowej krajowej i zagranicznej, w tym rodzaj i klasę. Dodatkowo na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

Podróżującemu służbowo pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów, które poniósł w trakcie podróży. PIP wyjaśnia, że dotyczy to kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę.

Chodzi o opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży służbowej.

Według PIP zwrot kosztów przysługuje w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę bile¬tu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami. Uwzględnia się przy tym posiadane przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

/źródło Serwis Samorządowy PAP/