Program Indywiudalizacji Procesu Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim

Od sierpnia 2011 roku Powiat Mikołowski rozpoczął realizację Projektu: "Program Indywidualizacji Nauczania i Wychowania Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas na poziomie I etapu edukacyjnego w 100 % szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. Projekt obejmuje Zespół Szkół Nr 1 Specjalnych i Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych w Mikołowie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, realizowane są dodatkowe zajęcia wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, tj.: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - zajęcia muzykoterapii, zajęcia terapii psychologicznej, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Realizacja zajęć wsparta jest zakupem nowoczesnych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych wzbogacających pracę na zajęciach edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 01.08.2011 r. - 31.07.2013 r.