Sprawy samorządowe

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 4 listopada 2016 r.

W dn. 4 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w gminie Przyrów. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku przyjął m.in. stanowisko ws. nielegalnego składowania odpadów na terenie woj. śląskiego. Zjawisko deponowania niezgodnie z prawem różnego typu odpadów (często niebezpiecznych) występuje na obszarze szeregu gmin woj. śląskiego. Problem ten nierzadko doprowadza do głębokiej degradacji środowiska naturalnego, w wielu przypadkach skutkując skażeniem gleby, powietrza i wody pitnej substancjami niebezpiecznymi. W konsekwencji stanowi on też duże zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Odpady składowane są niezgodnie z otrzymanymi zezwoleniami przez niektóre firmy funkcjonujące w sektorze gospodarki odpadami, często działające na pograniczu prawa. Ponadto podmioty te - chcąc uniknąć kary – niejednokrotnie w tajemniczych okolicznościach zaprzestają prowadzenia działalności, porzucając tereny, na których są składowane lub przechowywane odpady. Usunięcie takich odpadów wiąże się z ogromnymi kosztami.

Zarząd Związku apeluje w swoim stanowisku do Ministra Środowiska o podjęcie pilnych prac nad zmianą prawa w celu skutecznego rozwiązania wyżej opisanego problemu. Jednocześnie członkowie Zarządu postulują wdrożenie skutecznych procedur w zakresie kontrolowania przestrzegania przepisów prawnych przez podmioty właściwe w tej dziedzinie. W opinii Zarządu Związku bardzo ważną kwestią jest też efektywna koordynacja działań związanych z usunięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów, za którą odpowiedzialne są służby i inspekcje funkcjonujące w systemie administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Informacja nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dn. 26 sierpnia 2016 r.

W dn. 26 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Strumieniu. W trakcie posiedzenia negatywnie zaopiniowano zmiany w projekcie ustawy – Prawo wodne, której przyjęcie spowoduje podwyżki cen wody dla mieszkańców i przemysłu. Równie krytycznie Zarząd Związku odniósł się do nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Nowelizacja ta różnicuje dostęp mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego (jst) do świadczeń zdrowotnych w zależności od zasobności jst, co zdaniem Zarządu Związku może budzić wątpliwości pod kątem zgodności z konstytucją. Jest to de facto ukryte przerzucanie kosztów dotyczących finansowania opieki zdrowotnej na samorządy lokalne. Wyrażono też opinię, iż dużym błędem było nieuwzględnienie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (przyjętym przez Samorząd Województwa Śląskiego w grudniu w 2014 r.) możliwości finansowania powiatowych i gminnych inwestycji drogowych.

Bez zbędnej zwłoki. 6 września weszła w życie nowa ustawa o petycjach

Od 6 września obowiązuje nowa ustawa o petycjach. Rada gminy będzie mogła rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny.

Czytaj więcej...

Trzy razy więcej. Na ePUAP2 szybciej można korzystać z usług - uważa szef MAC

Dzięki zmianom na nowej platformie ePUAP2 łatwiej i szybciej można korzystać z oferowanych tam usług. Prostsze jest wyszukiwanie na stronie odpowiednich funkcji czy informacji, a liczba zakładanych profili zaufanych wzrosła trzykrotnie z 400 dziennie do ponad 1200.

Czytaj więcej...

Obligatoryjne zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą obligatoryjnie realizowały zadania polegające na wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek.

Czytaj więcej...

Czwarty szczebel. Przyspieszyły prace nad ustawą o powiecie metropolitalnym

Przyspieszyły prace nad projektem ustawy o powiecie metropolitalnym; podkomisje obecnie pracują nad uwagami resortu administracji – poinformował PAP współautor ustawy, śląski poseł PO Marek Wójcik. Jego zdaniem ustawa może zostać uchwalona we wrześniu.

Czytaj więcej...

Janosik inaczej. Minister finansów otwiera samorządom kasę z podatkiem VAT

Lepszą dywersyfikację źródeł dochodów samorządów, w tym przyznanie im udziału w podatku VAT - przewidują przygotowane przez MF założenia projektu noweli ustawy o tzw. janosikowym, które w poniedziałek samorządowcom przedstawił szef resortu Mateusz Szczurek.

Czytaj więcej...