Papiery do kosza. Nie ma potrzeby trzymać w szafie starych aktów prawnych

W związku z istnieniem Internetowego Systemu Aktów Prawnych urząd nie ma obowiązku dalszego przechowywania aktów prawnych z lat ubiegłych w formie papierowej - wynika z opinii przygotowanej na zlecenie MAC.

Jedno ze starostw zwróciło się do resortu administracji z prośbą o opinię, czy w związku z istnieniem Internetowego Systemu Aktów Prawnych urząd ma obowiązek nadal przechowywać akty prawne z lat ubiegłych w formie papierowej.

Z dniem 1 stycznia 2012 r. zaprzestano bowiem wydawania dzienników ustaw w formie papierowej, a akty prawne dostępne są w Internetowym Systemie Aktów Prawnych. Wcześniej wszystkie dzienniki ustaw, monitory polskie były w urzędach zbierane, a następnie archiwizowane.

W odpowiedzi dr Stanisław Bułajewski z UW-M przypomniał, że zgodnie z art. 26. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:

1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;
2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Ekspert zaznaczył, że „ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych wprowadziła m.in. zasadę, iż zbiory dzienników urzędowych wydawanych przez organy i zbiory aktów prawa miejscowego wydawanych przez powiat oraz przez gminę mają być prowadzone jedynie w formie elektronicznej. Organ wydający został zobowiązany do prowadzenia odrębnej strony internetowej dla każdego dziennika urzędowego. Zmiany te spowodowane są wejściem w życie z początkiem roku 2012 większości przepisów ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw".

Dr Bułajewski wskazał też, że obecnie akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłaszane są w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt. 28 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Tym samym, jego zdaniem, urząd nie ma obowiązku dalszego przechowywania aktów prawnych z lat ubiegłych w formie papierowej.

Ekspert zwrócił także uwagę, że konsekwencją wprowadzanych zmian w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych miała być rezygnacja z wersji papierowej dzienników urzędowych. Papierowe mają pozostać jedynie Monitor Polski B oraz wyodrębnione edycje dzienników urzędowych Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego - z aktami zawierającymi informacje niejawne.

[Źródło Serwis Samorządowy PAP]