Starosta zrefunduje wynagrodzenie młodego pracownika

Przez rok urząd pracy będzie przekazywał pracodawcy pieniądze na pensję, nagrody i składki bezrobotnego przed 30tką.

Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy. Jego autorami są posłowie z PO i PSL.

Projekt zakłada dodanie do ustawy art. 60a, zgodnie z którym starosta może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej. Kwota ta jest jednak ograniczona. Nie może bowiem przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca będzie musiał zatrudnić bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres refundacji (12 miesięcy) oraz przez kolejny rok po jej zakończeniu. Jeżeli nie wywiąże się z tego obowiązku, będzie musiał zwrócić pieniądze w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie zostało utrzymane zatrudnienie młodego pracownika. Pierwszeństwo w skierowaniu do pracodawcy będą mieli absolwenci szkół i szkół wyższych, którzy podejmują pracę po raz pierwszy.

Środki na refundacje będą pochodzić z Funduszu Pracy i przewidzianego w jego planie finansowym limitu na ten cel. Ich podziału między poszczególne województwa będzie dokonywał minister pracy według specjalnego algorytmu. Na wsparcie zatrudnienia młodych w latach 2016–2017 przeznaczone będą 3 mld zł. Posłowie szacują, że z refundacji skorzysta 20 proc. spośród wszystkich osób uprawnionych do 30. roku życia, czyli 114,8 tys. bezrobotnych. Ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r. Ustawa ma wejść w życie od nowego roku i jest realizacją zapowiadanego przez prezydenta Bronisława Komorowskiego programu Pierwsza praca. Jego celem jest zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób poniżej 30. roku życia i zachęcanie firm do ich zatrudniania.

[Źródło Serwis Samorządowy PAP]