Obligatoryjne zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych od 1 stycznia 2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne będą obligatoryjnie realizowały zadania polegające na wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek.

Zgodnie z §22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych do obowiązków publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych będzie należało:

1. organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

2. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy;

c) realizacji podstaw programowych;

d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;

e) analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których mowa w pkt 5;

g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Jednocześnie zgodnie z § 10 ust. 2 rozporządzenia wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek winno obejmować:

1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;

3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;

4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

W związku z powyższymi regulacjami Powiat Legionowski wystosował do Minister Edukacji Narodowej pismo z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia współczynnika przypisanego do wagi P46, z której finansowane jest m.in. działanie poradni psychologiczno-pedagogicznych w wysokości odpowiadającej wzrostowi kosztów związanych z realizacją nowych zadań poradni.

Uzasadnieniem prośby powiatu jest konieczność zwiększenia obsady etatowej poradni co będzie skutkowało zwiększeniem kosztów zatrudnienia. Ponadto jak wskazano wzrosną koszty związane z dostosowaniem i wyposażeniem miejsc pracy dla nowych pracowników. Spowoduje to zwiększenie w roku 2016 wydatków na działalność poradni w stosunki do zaplanowanych przez ten powiat wydatków na rok 2015.