Ogłoszenie: zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska informuje, że z dniem 05 września 2014r. wchodzi w życie zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 1205 ze zm.).

Zmianę w.w. ustawy wprowadza się w art. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21.08.2014r. poz. 1101).

Zmiana w powołanej ustawie uchyla zapis art. 5b ustawy o chronię gruntów rolnych i leśnych, co niesie za sobą konieczność dokonywania przed wydaniem pozwolenia na budowę wyłączeń z produkcji rolniczej chronionych gruntów rolnych we wszystkich obrębach miast i wsi Powiatu Mikołowskiego:
  • gleb klas od I do III na glebach mineralnych,
  • gleb wszystkich klas gruntu na glebach organicznych.

    Oznacza to, że w każdym przypadku przed wydaniem pozwolenia na budowę, niezależnie czy grunt leży w granicach administracyjnych miast, czy poza takim terenem należy zgodnie z art. 1 ust. 4 uzyskać wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

    Równocześnie należy zważyć, że jeżeli powierzchnia gruntu faktycznie wyłączonego z użytkowania rolniczego będzie podczas dokonywania zgłoszenia operatu powykonawczego większa niż określona w decyzji wyłączeniowej, lub jeżeli taki grunt nie będzie posiadał omawianej decyzji, zostanie wszczęte z urzędu postepowanie w trybie art. 28, ust. 2 ustawy i będzie ustalona stosowna należność za bezprawne wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.
    Podstawę do wszczęcia postepowania karnego może stanowić dokonana w operacie ewidencji gruntów zmiana gruntów rolnych na grunty zabudowane i zurbanizowane ( np. na użytek B, Ba, Bi, Bz, Bp, K, dr, Tk, Ti).