Konsultacje społeczne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, jako organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, działając na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia o przedłożeniu do konsultacji społecznych projektów Rozporządzeń Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionów wodnych Malej Wisły i Górnej Odry wraz Z prognozami oddziaływania na środowisko. Warunki korzystania z wód regionów wodnych zostaną ustalone w drodze aktów prawa miejscowego po ich uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Pobierz obwieszczenie.