Środowisko - warto wiedzieć

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

Komunikat Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Katowicach w sprawie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy "de minimis" w rolnictwie w 2012 roku.

Czytaj więcej...

Raport o emisji gazów składa elektrociepłownia i mała kwiaciarnia

W 2011 r. wszedł w życie nowy obowiązek w dziedzinie ochrony środowiska. Przedsiębiorcy muszą sporządzać raporty o wielkościach emisji gazów cieplarniach i innych substancji do powietrza - czytamy w Rzeczpospolitej.

Czytaj więcej...

Sprawozdania z gospodarki odpadami za rok 2011

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach posiadacze odpadów prowadzący ewidencję odpadów są obowiązani sporządzić na formularzu "Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów..." i przekazać to zestawienie do Marszałka Województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Czytaj więcej...

Program ochrony powietrza

„Program ochrony powietrza dla stref gliwicko - mikołowskiej i częstochowsko - lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu” został przyjęty uchwałą nr IV/16/7/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku.

Czytaj więcej...

Koszty ochrony środowiska

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:
  • - wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza;
  • - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • - pobór wód;
  • - składowanie odpadów.

Czytaj więcej...

Śmieci zamiast do lasu trafią do spalarni

Gospodarka odpadami Gminy będą pobierały opłaty od mieszkańców za wywóz śmieci. Z pieniędzy tych sfinansują zbiórkę i przetwarzanie odpadów Rady gmin od 1 stycznia mogą już podejmować uchwały określające zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Umożliwia to nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która tego dnia weszła w życie. Na jej podstawie lokalne samorządy zostały właścicielami produkowanych przez nas śmieci.

Czytaj więcej...

Ile zapłacimy za wycinkę drzew?

W 2012 r. wzrosną stawki za korzystanie ze środowiska i kary za usuwanie drzew.

Nowe stawki opłat środowiskowych na 2012 r. zostały określone nie w rozporządzeniach, ale w obwieszczeniach, ponieważ nie zmieniają się zasady ich naliczania. Zarówno obwieszczenie w sprawie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska, jak i to w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni, podnoszą opłaty o 2,6 proc, czyli o tyle, ile wyniosła inflacja w 2010 r.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…