Druki obowiązujące w Wydziale Architektury i Budownictwa

Wzory mogą być elektronicznie wypełniane przez inwestorów, co wiąże się możliwością zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych danych oraz możliwością dodawania kolejnych pozycji w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać więcej danych. Ważne jest, aby zachowana została struktura wzorów wniosków, co znaczy że nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności wpisania poszczególnych danych albo wpisywanie danych nie przewidzianych we wzorach. Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Poniżej lista druków obowiązujących w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej.


Wniosek o dziennik budowy 2015

Zgłoszenie inne roboty

Odwołanie od decyzji

Wniosek o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Informacje uzupełniające do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Zażalenie na postanowienie

Zgłoszenie przystąpienia do wykonania robót rozbiórkowych

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania