Pozwolenie na rozbiórkę


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Listownie:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43 - 190 Mikołów

Osobiście:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43 - 190 Mikołów
Biuro Podawcze / Informacja przy wejściu B w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wydawane jest na wniosek inwestora.

We wniosku należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.

Do wniosku należy dołączyć:
 1. Opracowanie zawierające:
  1. szkic usytuowania obiektu budowlanego(na kopii mapy zasadniczej),
  2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 2. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi, między innymi:
  1. informacje dotyczące urządzeń budowlanych np. przyłączy,
  2. informacje o wytwarzaniu odpadów powyżej 5,0 T i odpadów niebezpiecznych powyżej100kg (np. zawierających azbest),
  3. dla obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków - decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków,
  4. dla obiektów budowlanych nie wpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzgodnienie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 3. W zależności od potrzeb - projekt rozbiórki obiektu w 3 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz podlega przekazaniu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 4. Zgodę właściciela obiektu.
 5. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo (notarialnie)poświadczony odpis.
 6. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną "odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców" Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 7. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
Opłaty
 1. Za pozwolenie na rozbiórkę (za każdy obiekt) - 36 zł
 2. Za pełnomocnictwo - 17 zł
Należną opłatę uiszcza się:
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00 - 15:00 (wt., śr.,czw., pt.) i 8:00 - 18:00 (pon.)
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Mikołowie MBS Mikołów, nr konta 8784 3600 0300 0000 0000 7103 25

  wysokość opłaty zostanie zweryfikowana po opracowaniu dokumentu wg przepisów ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)
 • Termin załatwienia sprawy
  Wydanie pozwolenia na rozbiórkę, następuje w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku gdy sprawa jest skomplikowana termin ten może ulec wydłużeniu.
  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623).
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
  Tryb odwoławczy
  Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego.
  Uwagi, informacje dodatkowe
  1. Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Kartograficzno-Geodezyjnej w Mikołowie.
  2. Inwestor zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ tzn. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem oraz dołączyć oświadczenie kierownika.
  3. Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Kartograficzno-Geodezyjnej w Mikołowie.