Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych


Miejsce złożenia dokumentów
Listownie:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

Osobiście:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
Biuro Podawcze / Informacja przy wejściu B w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce odbioru dokumentów
Listownie lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika.
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
Wymagane dokumenty
Budowę obiektu budowlanego lub roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę można rozpocząć po uprzednim dokonaniu zgłoszenia (druk do pobrania na dole strony).

W zgłoszeniu należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu bądź robót budowlanych, zgodnie z katalogiem zawartym w art. 29 ustawy Prawo budowlane, oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy obiektu lub wykonania robót budowlanych.
Do zgłoszenia budowy obiektu lub robót budowlanych należy dołączyć:
Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk do pobrania na dole strony).
 1. Odpowiednie szkice i rysunki, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, dotyczącymi np.:
  1. prowadzenia robót przy obiekcie objętym ochroną konserwatorską lub na obszarze objętym ochroną konserwatorską Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  2. środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczne jest, przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz lokalizowanych na obszarze Natura 2000,
  3. lokalizacji obiektu budowlanego w pasie drogowym (Zarządca drogi), dostawy lub odbioru mediów (dostawca i odbiorca mediów).
Do zgłoszenia budowy: przyłączy, instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy załączyć:
 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (jeżeli jest wymagany - art 30 ust.3 i 4 ustawy - Prawo budowlane) wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z:
  1. zaświadczeniem o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem ważności aktualne na dzień opracowania projektu,
  2. oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 2. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (pobierz PDF lub DOC)
 3. Upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał
 4. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub kopia poświadczona przez inwestora.
 5. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.
Opłaty
Za pełnomocnictwo - 17 zł
Za zaświadczenie - 17 zł

Należną opłatę uiszcza się:
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00 - 15:00 (wt., śr., czw., pt.) i 8:00 - 18:00 (pon.)
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Mikołowie MBS Mikołów, nr konta 8784 3600 0300 0000 0000 7103 25

  wysokość opłaty zostanie zweryfikowana po opracowaniu dokumentu wg przepisów ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)
 • Termin załatwienia sprawy
  21 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku gdy sprawa jest skomplikowana termin może ulec wydłużeniu.
  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,poz. 1623).
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
  Tryb odwoławczy
  W przypadku wydania decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub wnoszącej sprzeciw w sprawie zamiaru wykonywania robót objętych zgłoszeniem, stronie przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego.
  Uwagi, informacje dodatkowe
  1. Do wykonania robót objętych zgłoszeniem można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia.
  2. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
  3. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu budowlanego i robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia:
   1. jeżeli realizacja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
   2. jeżeli może spowodować niedopuszczalne, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
   3. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
   4. pogorszenie warunków zdrowotno - sanitarnych,
   5. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich
  4. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.
  Formularze i wnioski do pobrania
  Zgłoszenie przystąpienia do budowy lub wykonania robót budowlanych (PDF | DOC)
  Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (DOC)