Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Listownie:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

Osobiście:
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
Biuro Podawcze / Informacja przy wejściu B w godzinach pracy Urzędu.
Wymagane dokumenty
Rozbiórkę obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia można rozpocząć po uprzednim dokonaniu zgłoszenia (druk do pobrania na dole strony)

W zgłoszeniu należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Nazwę i rodzaj obiektu lub zespołu obiektów oraz adres i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Datę rozpoczęcia robót rozbiórkowych.
Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. Opis obiektu i zakresu oraz sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 2. Mapę z oznaczonym obiektem i odległościami od granic działki.
 3. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, wymagane odrębnymi przepisami.
 4. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał
 5. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub kopia poświadczona przez inwestora.
 6. Dowód wniesienia wymaganej opłaty skarbowej
Opłaty
Za pełnomocnictwo - 17 zł

Należną opłatę uiszcza się:
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, w godz. 8:00 - 15:00 (wt., śr., czw., pt.) i 8:00 - 18:00 (pon.)
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Mikołowie MBS Mikołów, nr konta 8784 3600 0300 0000 0000 7103 25

  wysokość opłaty zostanie zweryfikowana po opracowaniu dokumentu wg przepisów ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635)
 • Termin załatwienia sprawy
  21 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku gdy sprawa jest skomplikowana termin może ulec wydłużeniu.
  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
  3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. - O samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami).
  Tryb odwoławczy
  W przypadku wydania decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub wnoszącej sprzeciw przeciwko prowadzeniu rozbiórki stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego.
  Uwagi, informacje dodatkowe
  1. Do wykonania robót można przystąpić jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
  2. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
  3. Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.
  4. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia z obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia prowadzonej rozbiórki.
  5. Inwestor jest zobowiązany zgłosić likwidację obiektu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Kartograficznej-Geodezyjnej w Mikołowie.
  6. Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia.
  Formularze i wnioski do pobrania
  Zgłoszenie rozbiórki obiektów (PDF | DOC)
  Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (DOC)