Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
w godzinach pracy Urzędu.

Sposób złożenia dokumentów: listownie lub osobiście
Wymagane dokumenty
Zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593 ze zmianami).
Termin załatwienia sprawy
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Podstawa prawna
  • - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami),
  • - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593 ze zmianami).
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.